<<
>>

3.5.1. СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Грошово-кредитна політика – це первинні засоби, через які Цент- ральний банк Китаю може досягти своїх оперативних цілей. Цілі грошово-кредитної політики докладно пояснюються в законі “Про Центральний банк Китаю”.
Грошово-кредитна політика безпосередньо впливає на рівень банківських резервів і процентних ставок на ринку грошей, які потім впливають на економічну активність суб’єктів гос- подарювання. Тому ЦБК використовує банківські резерви як оперативну цільову складову при здійсненні грошово-кредитної політики, а широ- кий грошовий агрегат M2 використовується як проміжна мета грошово- кредитної політики.

ЦБК розробляє грошово-кредитну політику кожного року, визна-

чаючи її орієнтири. Як і в більшості інших країн, банківські резерви є операційною метою, в той час як грошовий агрегат M2 вважається проміжною метою. Банк періодично перевіряє ступінь реалізації опе- раційної і проміжної цілей, щоб переконатися, що грошово-кредитна політика відповідає кінцевим цілям (рис. 3.7).

Виконання політики

Виконання політики

Оперативні інструменти

Оперативні цілі

Проміжні цілі

Кінцеві цілі

резервні вимоги; дисконтне вікно; операції

на відкритому ринку; операції рефінансування; вибіркове кредитне управління; репутаційний вплив

банківські резерви

М2 цінова стабільність; фінансова ефективність; економічне зростання

Рис. 3.7. Структура грошово-кредитної політики ЦБК

Джерело: Центральний банк Китаю (Тайвань): цілі і функції (1992-2004) (Perng, 2006).

Для виконання політики ЦБК вибирає банківські резерви як опера- тивну мету для щоденних операцій. Цією змінною безпосередньо керує ЦБК. На початку кожного місяця ЦБК визначає орієнтир банківських резервів, а потім використовує певні інструменти політики, щоб тримати резервні кошти в межах цільового діапазону.

Грошово-кредитна політика впливає на господарську діяльність, змінюючи вартість і наявність грошей і кредиту для тих, хто виготов- ляє і споживає вітчизняну продукцію. Щоб швидше пристосуватися до економічних умов, ЦБК покладається не тільки на числові виміри для грошей і кредиту, але й використовує макроекономічні індикатори в розробці та здійсненні грошово-кредитної політики, зокрема фінан- сові й економічні показники.

Фінансові індикатори включають коротко-, середньо- і довгострокові процентні ставки, обмінні курси, додаткові резерви, банківські депозити, грошово-кредитні агрегати та платіжний баланс. Економічні показники включають імпорт і експорт, промисло- ве виробництво, норми економічного зростання, інфляцію та рівень безробіття. Окрім того, щоб сформулювати грошово-кредитну політику на майбутнє, ЦБК також проводить семінари та огляди, щоб розшири- ти знання про економічні та фінансові умови, додатково до компіляції ключової статистики.

Для формування політики ЦБК обирає проміжною метою грошо- вий агрегат M2. Наприкінці кожного року ЦБК оцінює грошовий по- пит, заснований на змінних, які включають реальний дохід населення, загальний рівень цін, альтернативну вартість зберігання грошей, індек- си фінансової диверсифікації активів і норму прибутку на активи в іно- земних валютах, і визначає протягом року межі цільових показників у рамках допустимих відхилень. Щоб підвищити прозорість процесу фо- рмування політики, ЦБК встановлює кінцеву зону, а необхідні пояс- нення публікуються в щоквартальному бюлетені Центрального банку Китаю.

Протягом року цільова зона слугуватиме ЦБК для забезпечення виконання грошово-кредитної політики. У середині року розглядаєть- ся стан грошового показника M2, щоб визначити, чи знаходиться він у межах цільової зони. Якщо ні, спочатку буде встановлена причина, а потім впроваджені коригуючі дії.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3.5.1. СТРУКТУРА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ: