<<
>>

3.2.2. ОПЕРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

На кінець 2007 р. в Тайвані налічувалося 417 фінансових установ порівняно з 415 установами на кінець 2006 р. (табл. 3.3). Кількість віт- чизняних банків скоротилась на один, середніх банків – на два, місцевих відділень закордонних банків – на один, кредитних кооперативів – на один.
З іншого боку, кількість відділень з кредитування сільського господарства збільшилася на 8. Кількість відділень фінансових установ зросла на 7, досягнувши загальної кількості – 5 977 на кінець 2007 р. порівняно з 5 970 у 2006 р.

Вітчизняні банки відіграють головну роль у тайванській банківсь-

кій системі. Їх частка на ринку депозитів зросла до 70,44 % наприкінці

2007 р. переважно за рахунок реструктуризації кредитних кооперати- вів у вітчизняні банки та злиття останніх із посередницькими банками. Стосовно позик вітчизняні тайванські банки також утримують домі- нуючу ринкову позицію з часткою у 86,58 %, незважаючи на змен- шення частки позик урядовим організаціям. Регіональні фінансові інституції, включаючи посередницькі банки, кредитні кооперативи, департаменти з кредитування асоціацій фермерів і рибалок, зафіксу- вали зниження ринкової частки депозитів, спричинене переміщенням коштів від них до великих банків.

Діяльність іноземних банків характеризувалася зростанням ринко- вої частки депозитів і кредитів до 3,51 і 3,28 % відповідно. Ця позитивна тенденція спонукала деяких з них наполегливо збільшувати власну присутність на ринку за рахунок злиття та поглинання. Ринкова частка депозитів Департаменту заощаджень і грошових переказів Тайванської поштово-ощадної компанії продовжувала збільшуватися і на кінець

2007 р. становила 15,70 %, а ринкова частка кредитів зменшилася до

0,10 % через суворі обмеження на здійснення позикових операцій

(табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Кількість депозитних організацій за категоріями

Категорії депозитних організацій На кінець 2007 р. На кінець 2006 р. Річна зміна Загальна кількість головних офісів 386 383 3 Вітчизняні банки 39 40 –1 Посередницькі банки 1 3 –2 Закордонні банки 32 33 –1 Кредитні кооперативи 27 28 –1 Кредитні департаменти фермерських і риболовних асоціацій

286

278

8 Департамент заощаджень і платежів

Тайванської поштової компанії

1

1

0 Загальна кількість відділень 5,985 5,961 24 Місцеві відділення 5,835 5,815 20 Закордонні відділення 85 80 5 Офшорні банківські одиниці 65 66 –1

Джерела:

1.

Financial Statistics Monthly, CBC.

2. Department of Financial Inspection, CBC.

Джерела коштів депозитних організацій (інвестиційних фондів) протягом року зросли тільки на 556 млн. тайванських доларів, що майже утричі менше за показник попереднього року. Значне уповіль- нення зростання зумовлено широкою диференціацією між процент- ними ставками всередині країни та за кордоном і значним зростанням інвестицій вкладників в іноземні фінансові продукти. Серед різних джерел коштів неопераційні вклади були головними ресурсами, що сприяли зростанню, з річними змінами у 252 млрд. тайванських до- ларів. Зростання неопераційних вкладів було спричинено збільшенням

депозитів в іноземній валюті, що зумовлено значними відмінностями між процентними ставками за вкладами в тайванських доларах і вкла- дами в іноземній валюті.

Стосовно використання коштів спостерігається зростання позик депозитних організацій (depository institutions) на 436 млрд. тайванських доларів за рік, переважно в національній валюті. На невелику суму (50 млрд. тайванських доларів) зросли портфельні інвестиції. Змен- шення темпів пов’язано зі зростанням ставки відсотка за облігаціями (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Джерела та використання коштів депозитних організацій

(млрд. тайванських доларів)

Джерела

та використання коштів На кінець 2007 р. На кінець 2006 р. Річна зміна Кількість Частка, % Кількість Частка, % Кількість Частка, % Джерела: Перевідні депозити** 7,457 26,34 7,464 26,89 –7 –0,55 Неперевідні депозити*** 17,819 62,93 17,568 63,28 252 –0,35 Урядові депозити 746 2,63 717 2,58 29 0,05 Запозичення ЦБК 81 0,29 151 0,54 –70 –0,26 Інші джерела (чисті) 2,213 7,81 1,862 6,71 361 1,11 Усього 28,317 100,00 27,761 100,00 556 0,00 Використання: Чисті закордонні активи* 1,110 3,92 1,030 371 80 0,21 Позики 18,033 63,68 17,597 63,39 436 0,30 Портфельні інвестиції**** 2,605 9,20 2,555 920 50 0,00 Купівля депозитних сертифікатів ЦБК

3,431

12,11

3,683

1 327

–253

–1,15 Депозити з ЦБК 3,139 11,08 2,896 1 043 242 0,65

*Без урахування оцінки змін обмінного курсу національного тайванського долара при підрахунку їх річної зміни.

**Включно з checking account deposits, passbook deposits and passbook savings deposits.

***Включаючи строкові депозити, строкові ощадні депозити, депозити в інозем-

ній валюті, поштові ощадні депозити, кошти нерезидентів у національних тайван-

ських доларах, угоди на зворотну купівлю.

****Виражено за початковою вартістю.

Джерело: Financial Statistics Monthly, CBC.

Якість активів фінансових організацій покращилася в 2007 р.

за рахунок вирішення проблеми неповернутих кредитів (NPL).

Середній рівень NPL фінансових організацій (включаючи банки,

об’єднання фінансових організацій, довірчих та інвестиційних компа- ній) в цілому на кінець 2007 р. знизився до 2,01 % (в 2006 р. – 2,38 %). Якщо розглянути стан активів за кожним із видів фінансових організа- цій, то рівень NPL майже всіх вітчизняних фінансових установ покра- щився порівняно з 2006 р. Винятком є NPL пайових та інвестиційних компаній, який набагато погіршився (з 11,72 до 29,01 %) через значне зменшення обсягу позик, спричинене купівлею наприкінці року бан- ком “Cathay United Bank” корпорації “China United Trust & Investment Corporation”.

Прибутки банків значно зросли протягом 2007 р., в основному за

рахунок підвищення доходів від комісійної винагороди. Сукупний при- буток до сплати податків усіх депозитних організацій зріс на 69 млрд. і досяг 81,9 млрд. тайванських доларів. У зазначеній загальній сумі при- бутку до оподаткування прибутки до оподаткування вітчизняних і посе- редницьких банків становлять 38,9 млрд. тайванських доларів, хоча

2006 р. було закінчено зі збитком у сумі 7,3 млрд. тайванських доларів

(табл. 3.6).

Прибутки за типами депозитних установ

(млрд. тайванських доларів)

Таблиця 3.6

Типи депозитних установ Прибуток

до оподаткування Окупність активів, %* Окупність власного капіталу, %**

2007 р.

2006 р. Річна зміна

2007 р.

2006 р. Річна зміна

2007 р.

2006 р. Річна зміна Вітчизняні та посередницькі банки

38,9

–7,3

46,2

0,14

–0,03

0,17

2,15

–0,42

2,57 Закордонні банки 23,7 4,3 19,4 0,89 0,18 0,71 39,02 8,61 30,41 Кредитні кооперативи 1,8 1,3 0,5 0,30 0,21 0,09 4,47 3,07 1,40 Кредитні департаменти фермерських і риболовних асоціацій

45

3,7

0,8

0,31

0,25

0,06

5,12

4,37

0,75 Департамент заощаджень і платежів Тайванської поштової компанії

13,0

10,9

2,1

0,30

0,26

0,04

18,03

13,88

4,15 Усього 81,9 12,9 69,0 0,22 0,04 0,18 3,95 0,65 3,30 *Окупність активів = прибутку до оподаткування / сукупні активи.

**Окупність власного капіталу = прибутку до оподаткування / чиста вартість.

Джерело: Department of Financial Inspection, CBC.

Показники окупності активів (ROA) та окупності власного капі-

талу (ROE) для всіх депозитних організацій зросли в 2007 р.

до 0,22 та

3,95 % відповідно порівняно з 0,04 та 0,65 % у 2006 р. Серед депозит- них організацій іноземні банки мали кращі показники окупності акти- вів і власного капіталу. Стосовно коефіцієнта достатності капіталу (capital adequacy ratio) середній показник вітчизняних банків на кінець

2007 р. зріс до 10,57 % за рахунок нових внесків капіталу (capital injection) та випуску субординованого боргу (issuance of subordinated debt) (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Фінансові підсумки діяльності вітчизняних банків

Позиція

Банк Депозити

(млн. NT$*) Позики

(млн. NT$) Активи

(млн. NT$) Акції

(млн. NT$) Bank of Taiwan 2 509 014 (2 176 494) 1 911 604 (1 472 043) 3 087 269 (2 700 182) 239 988 (210 237) Land Bank of Taiwan 1 670 174 (1 619 241) 1 436 854 (1 348 209) 1 916 405 (1 855 450) 101 062 (100 071) Taiwan Cooperative bank 1 998 654 (1 917 281) 1 719 370 (1 703 126) 2 440 706 (2 382 381) 102 392 (97 688) First Commercial Bank 1 287 330 (1 252 513) 1 062 944 (964 335) 1 710 707 (1 693 732) 90 153 (87 307) Hua Nan Commercial Bank 1 318 371 (1 308 629) 1 046 100 (1 008 975) 1 719 297 (1 714 558) 77 998 (76 523) ChangHwa Commercial Bank 1 050 190 (1 060 496) 905 467 (961 425) 1 326 533 (1 366 415) 85 557 (85 500) CitiBank 214 779 (–) 132 674 (–) 282 356 (–) 50 366 (–) The Shanghai Commercial

& Savings Bank 422 033 (359 049) 284 581 (255 633) 601 748 (518 872) 60 734 (56 843) Taipei Fubon Bank 835 647 (802 964) 654 634 (607 445) 1 144 145 (1 118 886) 75 951 (71 474) Cathay United Bank 1 020 416 (911 310) 757 510 (666 453) 1 287 367 (1 177 037) 81 425 (72 515) The export-Import Bank of the Republic China – (–) 71 024 (61 712) 77 441 (72 765) 18 080 (17 890) Bank of Kaohsiung 130 526 (123 279) 110 744 (98 120) 156 853 (146 952) 10 461 (10 627)

Продовж. табл. 3.7

Позиція

Банк Депозити

(млн. NT$) Позики

(млн. NT$) Активи

(млн. NT$) Акції

(млн. NT$) Mega International

Commercial Bank 1 289 290 (1 116 477) 1 193 997 (1 118 387) 1 951 405 (1 820 434) 152 865 (151 774) China Development

Industrial Bank 29 834 (19 531) 84 671 (72 951) 302 961 (273 635) 141 964 (154 882) Industrial Bank of Taiwan 54 893 (43 043) 58 258 (49 691) 116 047 (111 959) 27 554 (26 439) First Capital Commercial Bank 35 808 (–) 25 653 (–) 41 241 (–) 4 366 (–) Hwaitai Bank 90 772 (87 042) 85 322 (76 299) 103 845 (97 438) 7 192 (7 092) Taiwan Shin Kong Commercial

Bank 329 084 (291 123) 274 208 (232 856) 385 703 (351 613) 21 190 (19 913) Sunny Bank 210 391 (216 260) 171 174 (182 586) 244 797 (254 276) 12 629 (13 808) Bank of Panshin 146 151 (158 924) 126 274 (140 659) 171 934 (191 204) 9 884 (9 659) Cota Commercial Bank 93 359 (95 675) 79 086 (79 195) 103 575 (108 050) 5 301 (5 322) Union Bank of Taiwan 286 768 (296 604) 203 323 (204 699) 363 637 (379 522) 17 205 (18 777) The Chinese Bank 83 634 (169 720) 63 775 (118 140) 90 676 (197 784) –32 587 (10 017) Far Eastern International Bank 281 299 (266 267) 221 362 (222 211) 360 972 (343 953) 19 040 (19 754) Yunta Commercial Bank 273 644 (281 145) 239 015 (227 939) 345 832 (346 004) 21 935 (14 151) Bank Sinopac Company

Limited 811 336 (766 250) 597 612 (585 961) 999 939 (996 052) 60 917 (64 082) E. Sun Commercial Bank 621 534

(5 293 789) 513 222 (438 440) 793 935 (739 751) 47 392 (40 979) Comos Bank, Taiwan 158 200 (209 363) 116 235 (136 926) 206 551 (251 271) 32 666 (16 604) Bowa Bank 88 495 (165 840) 58 699 (101 815) 82 545 (181 268) –34 964 (3 792)

Позиція

Банк Депозити

(млн. NT$) Позики

(млн. NT$) Активи

(млн. NT$) Акції

(млн. NT$) Taishin International Bank 730 199 (669 698) 554 011 (519 314) 922 248 (858 099) 48 485 (39 137) Ta Chong Bank 240 961 (272 770) 215 122 (238 756) 314 171 (407 732) 22 875 (14 987) Jih Sun International Bank 214 344 (213 888) 162 436 (173 728) 250 195 (266 762) 10 441 (12 079) EnTie Commercial Bank 209 383 (238 495) 181 624 (221 266) 286 889 (314 340) 13 039 (16 357) Chinatrust Commercial Bank 1 100 243 (1 153 181) 795 573 (776 090) 1 495 246 (1 480 073) 103 403 (70 161) Chinfon Commercial Bank 86 100 (122 426) 48 132 (69 576) 97 596 (145 938) –692 (7 498) Taiwan Business Bank 945 385 (883 675) 826 285 (739 515) 1 127 815 (1 079 762) 40 123 (39 647) Standart Chanered Bank 390 918 (–) 278 319 (–) 486 452 (–) 21 223 (–) Taichung Commercial Bank 240 894 (243 083) 191 595 (185 242) 263 525 (259 343) 16 178 (7 302) King’s Town Bank 152 379 (171 819) 129 446 (140 407) 171 488 (196 620) 11 350 (11 066)

*NT$ – тайванські долари.

Примітки:

1. Цифри в дужках – за 2006 рік.

2. Порядок у таблиці такий, як вказано у Financial Business Statistics.

3. Сім банків було об’єднано в Cathay United Bank 1 січня 2007 року.

4. Standart Chanered Bank перевів всі свої активи та операції в підрозділ

Commercial Bank 30 червня 2007 року.

5. Central Trust of China був приєднаний до Bank of Taiwan 1 липня 2007 року.

6. First Credit Cooperative of Taipei став First Capital Commercial Bank 1 липня

2007 року.

7. Chinatrust Commercial Bank взяв на себе всі активи, операції, зобов’язання

Hualien Business Bank 8 вересня 2007 року.

8. ABN AMRO Bank взяв на себе операції, активи, зобов’язання (не включаючи утримані активи та зобов’язання) Taidong Business Bank 22 вересня 2007 року.

9. Fuhwa Commercial Bank змінив назву на Yunta Commercial Bank 23 вересня

2007 року.

10. CitBank (Taiwan) (підрозділ Citi Bank Group заснований у Тайвані) взяв на себе всі операції, активи та зобов’язання Bank of Overseas Chinese 1 грудня 2007 року.

Джерело: Banking Bureau, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan.

Варто зазначити, що банки Тайваню, організуючи міжнародну ді- яльність, віддають перевагу створенню філій за кордоном. Представ- ництва та відділення користуються меншою популярністю серед банків Тайваню як форма організації міжнародного бізнесу (табл. 3.8).

Кількість закордонних відділень,

Таблиця 3.8

представництв та інших підрозділів фінансових установ Тайваню за регіонами та країнами на 31 грудня 2007 р.

Регіон

Країна Організації усього відділення представництва інші Азія-Океанія Материковий Китай 8 – 7 1 Японія 6 6 – – Індонезія 8 – 1 7 Індія 1 1 – – Палау 1 1 – – Камбоджа 1 1 – – Гонконг 26 15 2 9 Таїланд 6 – 3 3 Малайзія 4 2 – 2 Філіппіни 29 2 2 25 В’єтнам 32 7 12 13 Сінгапур 7 6 1 – Австралія 4 4 – – Макао 3 1 – 2 Усього 136 46 28 62 Західна Азія Бахрейн 1 – 1 – Європа Бельгія 1 – – 1 Польща 1 – 1 – Франція 1 1 – – Англія 6 5 1 – Нідерланди 1 1 – – Усього 10 7 2 1

Регіон

Країна Організації усього відділення представництва інші Північна

Америка Канада 9 2 – 7 США 74 23 1 50 Всього 83 25 1 57 Центральна та Південна Америка Бразилія 1 – 1 – Панама 3 2 1 – Сальвадор 1 1 – – Усього 5 3 2 – Африка Південна Африка 1 1 – – Загальний підсумок 236 82 34 120

Джерело: Banking Bureau, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, February 2008.

Найбільший інтерес до банківського ринку Тайваню виявляють банки США, Японії, Сінгапуру та Франції, які відкрили відповідну кількість відділень у Тайвані (табл. 3.9).

Таблиця 3.9

Кількість відділень і представництв закордонних банків у Тайвані за регіонами та країнами на 31 грудня 2007 року

Регіон

Країна Установи закордонні банки з відділеннями

у Тайвані

відділення

представництва Азія-Океанія Японія 3 4 – Гонконг 2 10 2 Таїланд 1 3 – Філіппіни 1 1 2 Сінгапур 3 3 – Австралія 1 1 – Усього 11 22 4

Продовж. табл. 3.9

Регіон

Країна Установи закордонні банки з відділеннями

у Тайвані

відділення

представництва Європа Бельгія 2 4 – Іспанія – – 1 Франція 3 4 1 Англія 2 2 – Нідерланди 2 28 – Швейцарія 1 1 1 Швеція – – 1 Німеччина 1 1 2 Всього 11 40 6 Північна

Америка США 8 19 3 Канада 1 1 1 Усього 9 2 4 Африка Південна Африка 1 1 – Загальний підсумок 32 83 14

Джерело: Banking Bureau, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, February 2008.

Очевидно, що тенденція до зростання інтересу зарубіжних банків-

ських установ до ринку Тайваню триватиме і надалі.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3.2.2. ОПЕРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: