<<
>>

2.6.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Говорячи про ефективність грошово-кредитної політики в Україні, слід зважати на специфіку економічної ситуації та наявність факторів, які ускладнюють процес вивчення та аналізу трансмісійного механізму монетарної політики.
Серед каналів передачі монетарних імпульсів, які працюють за сучасних умов, можна виділити такі: процентний ка- нал, кредитний канал і канал цін активів (включаючи валютний курс). Це підтверджують і результати досліджень, проведених за найпоши- ренішою у світі методикою оцінки дії каналів монетарної трансмісії – VAR-аналізу.

Особливості функціонування процентного каналу в Україні пов’я- зані з використанням адміністративних важелів впливу, до складу яких входить і встановлення обмежень на відсоткові ставки за креди- тами та іншими процентними ставками грошового ринку. Така ситуа- ція особливо характерна для 90-х років ХХ ст., коли облікова ставка та рівень інфляції були основними факторами, на які спиралася процентна політика Національного банку України, а норма обов’язкових резервів – основним інструментом регулювання грошового ринку. Сьогодні акцен- ти змістилися на використання ринкових механізмів, які значно м’якше впливають на кон’юнктуру, а також є більш ефективними.

Крім того, вплив базової ставки рефінансування на економічну ситуацію в країні має специфічний характер. У промислово розвинутих країнах облікова ставка, як правило, є ставкою за тими операціями, які допомагають створювати найбільші обсяги грошової бази. Для україн-

ської економіки залишається характерним домінування фіскальної політики над монетарними важелями управління, а облікова ставка є своєрідним індикатором стану монетарної сфери для учасників гро- шового ринку, які досить часто прив’язують до її динаміки відсоткові ставки за кредитами та депозитами, використовуючи метод “ставка рефінансування +”.

Канал кредитування також відіграє важливу роль у процесі пере- дачі монетарних імпульсів.

Це пояснюється насамперед структурою та ступенем розвитку фінансового ринку. В Україні основним фінансо- вим посередником є банківський сектор, а отже, через нього перероз- поділяється найбільша частина фінансових ресурсів. У такій ситуації можна говорити про обмеженість можливих джерел фінансування підприємств. Все це призведе до того, що зміни у монетарній політиці

сильніше впливають на пропозицію капіталу, а зміна умов кредиту- вання – на реальний сектор економіки. У розвинутих країнах подібна ситуація характерна для малих і середніх підприємств, які мають об- межені можливості виходу на фінансові ринки. В Україні ж і великі підприємства стикаються із проблемою залежності від банківських позик та умов кредитування, зважаючи на нерозвиненість фондового ринку.

Валютний канал, як правило, є одним із найважливіших шляхів передачі монетарного імпульсу в країнах з експортоорієнтованою еко- номікою. З 2000 року в Україні офіційно запроваджено режим плава- ючого валютного курсу. Сьогодні він є одним із найважливіших індикаторів монетарної політики Національного банку України, оскі- льки впливає на інфляційні очікування суб’єктів господарювання.

Отже, валютний курс буде впливати на економічну ситуацію не тільки

через сукупний попит і пропозицію, а ще й через очікування. Крім то- го, важливим є те, що національна грошова одиниця має прив’язку до американського долара, а це означає, що усі коливання курсу остан- нього також будуть призводити до змін у попиті на гроші. Висока від- критість економіки України свідчить про значну залежність стану платіжного балансу від курсу, тому спостерігається свідоме заниження валютного курсу порівняно із паритетом купівельної спроможності.

Особливістю вітчизняної моделі передавального механізму є також наявність каналу очікувань, що пояснюється низьким ступенем довіри до урядової та монетарної політики. Це провокує виникнення песимі- стичних очікувань і блокування стимулів до подальшого економіч- ного зростання. Отже, підвищення розрахункового рівня доларизації у

2006 році свідчить про посилення інфляційних і девальваційних очі-

кувань, що були викликані підвищенням цін на газ. Результатом також можуть бути неадекватні реакції суб’єктів господарювання на коли-

вання відсоткової ставки, а також непередбачувані зміни в її динаміці.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 2.6.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: