<<
>>

2.6.1. СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Зазвичай у західних теоріях під монетарною політикою мають на увазі сукупність фіскальної та грошово-кредитної, тому ми пропонує- мо розрізняти ці поняття і в подальшому за цією назвою розуміти тільки другу її складову.

Грошово-кредитна політика (ГКП) – це комплекс взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк.

Відповідно, в Україні таким монетарним керуючим є НБУ. Крім нього, у процесі формування ГКП беруть участь такі органи державного ре- гулювання, як Міністерство фінансів, Міністерство економіки, дію- чий уряд і Верховна Рада. Вони визначають основні макроекономічні показники, що слугують орієнтирами для вироблення цілей і стратегії монетарної політики, які декларуються в основних засадах грошово- кредитної політики на поточний рік. Згідно із обраним напрямком ро- боти НБУ використовує той чи інший інструментарій для впливу на фінансовий сектор країни. Сьогодні головною операційною метою НБУ залишається підтримка курсової стабільності гривні та зниження темпів інфляції. Хоча в перспективі планується перехід до плаваючого обмін- ного курсу та створення макроекономічних, фінансових та інституцій- них умов для переходу до монетарного режиму, який ґрунтується на ціновій стабільності (ОЗГКП на 2009).

Зважаючи на рівень розвитку фінансового сектора та ті регулято- рні цілі та заходи, які НБУ декларує як основні напрямки монетарної політики, її можна охарактеризувати як таку, яка має неусталений, пе- рехідний характер. Якщо проаналізувати основні засади ГКП, то мож- на помітити, що з року в рік декларується одна й та ж основна мета – підтримання курсової стабільності національної валюти, що доповнена певною кількістю завдань залежно від економічної ситуації (рис. 2.10).

Інструменти грошово-кредитної політики

Цілі

грошово-кредитної політики

Операційні інструменти

визначення норм обов’язкових резервів;

процентна політика;

рефінансування комерційних банків; операції з цінними паперами;

валютні інтервенції;

регулювання імпорту та експорту капіталу

Операційні цілі

зниження інфляції; посилення контролю

за динамікою

корпоративного зовнішнього боргу; запобігання системним

ризикам фінансової

нестабільності у банківському секторі;

валютні резерви

Проміжні цілі

забезпечення внутрішніх аспектів стабільності (динаміка індексу споживчих цін, створення стабільного низькоінфляційного середовища

на довгостроковій основі);

зовнішні аспекти стабільності

(утримання обмінного курсу,

створення передумов

щодо переходу до нового монетарного режиму)

Кінцеві цілі

забезпечення стабільності національної грошової одиниці

Рис.

2.10. Структура грошово-кредитної політики

Традиційно мають на меті утримання інфляційних процесів у ме- жах наявних можливостей, але фактично Національний банк дотриму- ється режиму таргетування обмінного курсу.

Можливість ефективної реалізації основних завдань, аргументо- ваних монетарною політикою, визначається напрацьованим інстру- ментарієм управління грошовим обігом і кредитного регулювання.

Відомо, що коли працюють інструменти грошово-кредитної політи-

ки, то і грошова система функціонує нормально, і вартість національної грошової одиниці стабілізується як на внутрішньому ринку через зниження темпів інфляції, так і на зовнішньому через зміцнення її обмінного курсу.

Період стрімкого падіння вартості національної валюти України

добре відомий – з кінця 1991 р. до першої половини 1994 р., коли інфляція стрімко підвищилась (з 240 % в 1991 р. до 2 100 % в 1992 р.) і перетворилась на гіперінфляцію в 1993 р. – 10 255 % за рік. У цей період вплив Національного банку України на стан грошового ринку та його стабільність був майже непомітний, а інструменти грошової політики не працювали. Ситуація визначалась надзвичайно значними

обсягами кредитних емісій, які здійснювались за постановами Верхо- вної Ради України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України.

Так у 1992 р. кредитна емісія становила нечувану на той час суму в 1 трлн. крб., яка була спрямована на забезпечення заліків взаємозабор- гованості підприємств, поповнення їх обігових коштів для сільського- сподарських підприємств і за іншими напрямками. У 1993 році обсяги кредитної емісії збільшилися в 30 разів і становили біля 30 трлн. крб.,

70 % з яких через різні канали було направлено на фінансування агро-

промислового комплексу.

Саме ці величезні за обсягами кредитні емісії є головною причи-

ною гіперінфляції 1993 року, поглиблення фінансової кризи початку

90-х років ХХ ст. та значного знецінення вартості національних гро- шей.

Додатковим фактором зниження вартості національної валюти було те, що емісійні кредити в той час надавались за пільговими про- центними ставками, які були значно нижче інфляції.

Враховуючи досвід 1992-1993 рр., обсяги кредитних емісій за

рішеннями найвищих державних органів почали зменшуватись. Це до- зволило Національному банку України розпочати запровадження аде- кватної, впорядкованої системи регулювання грошового ринку через систему відповідних інструментів і таким чином стабілізувати не тільки грошово-кредитний ринок, але й інфляцію та вартість національних грошей.

Поступово для регулювання стану грошово-кредитного ринку

Національним банком України були запроваджені чи почали викорис-

товуватись у нормальному режимі такі інструменти грошової політики:

• облікова ставка Національного банку як базова ціна національної валюти та заходи щодо урегулювання рівня процентних ставок банківської системи;

• обов’язкове резервування залучених коштів комерційних банків;

• операції з підтримання ліквідності комерційних банків через кредитні аукціони, ломбардне кредитування та операції РЕПО;

• запровадження в обіг нового фінансового інструмента 3/4 державних цінних паперів та операцій з ними на грошово-кредитному ринку;

• операції на валютному ринку щодо підтримання курсу національ-

ної валюти.

На сьогодні можна сказати, що Національний банк України воло- діє всіма методами та інструментами щодо забезпечення регулювання грошово-кредитного ринку.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 2.6.1. СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: