<<
>>

2.3.1. ВИДИ БАНКІВ В УКРАЇНІ

В Україні сьогодні функціонує дворівнева банківська система. Вона ґрунтується на відносинах між банками в двох площинах: по вертикалі – відносини підлеглості між центральним банком, що здійснює керування, та низовими ланками, по горизонталі – відносини рівного партнерства між будь-якими низовими ланками.

Банківська система України складається з НБУ та інших банків, що створені та діють на території України на основі Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.

Банки в Україні функціонують як універсальні або як спеціалізовані

(ощадні, інвестиційні, клірингові (розрахункові), іпотечні.

Наприклад, банк набуває статусу спеціалізованого, якщо не менше 50 % його ак- тивів є активами одного типу, і банк набуває статусу спеціалізованого

ощадного банку, якщо не менше 50 % його пасивів є вкладами фізичних осіб). Створюються вони у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

За формою власності банки можуть бути державними (100 % ста-

тутного капіталу такого банку належить державі (наприклад, НБУ, Ощадний банк та Український експортно-імпортний банк) або такими, що засновані на приватній формі власності. Відповідно до чинного законодавства в Україні можуть створюватися і кооперативні банки за принципами територіальності. Вони поділяються на місцеві та центра- льні кооперативні банки, і їх утворення, мінімальна кількість учасників і статутного капіталу чітко регулюються законодавством.

У Законі України “Про банки і банківську діяльність” також пе- редбачена можливість створення банківських об’єднань: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група.

Банківську корпорацію можуть створювати лише банки з метою підвищення своєї ліквідності та платоспроможності, для забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю. Банківська холдингова група – банківське об’єднання, до складу якого входять лише банки; материн- ському банку має належати не менше 50 % пайового капіталу або го- лосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками.

Фінансова холдингова група має складатися переважно або лише з установ, що надають фінансові послуги, до того ж серед них має бути не менш ніж 1 банк, і материнська компанія має бути фінансовою уста- новою, тобто вона має надавати різні фінансові послуги. Зокрема, це є банки, кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо.

Банківська система в умовах ринку функціонує на основі певних

умов. Функції банківської системи:

1. Трансформаційна – зумовлена посередницькою місією банків. Мобі- лізуючи вільні кошти і передаючи їх різним суб’єктам, банки ма- ють можливість їх трансформовувати (змінювати) на різні строки, розміри, що зменшує фінансові ризики.

2. Функція створення грошей і регулювання грошової маси.

3. Функція забезпечення сталості банків та грошового ринку (стабіліза- ційна), яка проявляється у прийнятті ряду законів, що регламентують діяльність банків, у створенні механізму контролю та нагляду за діяльністю банків тощо.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 2.3.1. ВИДИ БАНКІВ В УКРАЇНІ: