2.3. Призначення і роль Державного бюджету України

Державний бюджет є найдійовішим механізмом здійснення фінан­сової політики держави. У доходах бюджету відображається податко­ва політика держави, а у видатках — пріоритетні напрями вкладень коштів.

Держава використовує бюджет для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу та перерозподілу ВВП з ме­тою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення

18

соціальних гарантій населенню.

В умовах формування ринкових від­носин бюджетна система має надавати фінансову підтримку в роздер­жавленні й демонополізації галузей господарства, забезпеченні со­ціального захисту населення.

Основні напрями бюджетної політики визначаються Верховною Радою України у спеціальній постанові — бюджетній резолюції.

З Державного бюджету України до бюджету Автономної Респуб­ліки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може пере­даватись частина доходів у вигляді відсоткових відрахувань від за­гальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які здійснюються на цій території, або дотацій і субвенцій. Розмір цих відрахувань затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Прези­дента України з урахуванням економічного, соціального, природно­го та екологічного стану відповідних територій.

До проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Мі­ністрів України додає техніко-економічне обгрунтування відрахувань, дотацій і субвенцій бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених законом про Державний бюджет України.

<< | >>
Источник: Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

Еще по теме 2.3. Призначення і роль Державного бюджету України:

 1. 3.1. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 2. 1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
 3. 4.1. Економічна сутність і призначення державного бюджету
 4. 2.3. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ
 5. 5.3 Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами й субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів.
 6. Тема 10. Державний бюджет України
 7. РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 8. 3.2. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 9. Тема 11. Доходи Державного бюджету України
 10. Тема 12. Видатки Державного бюджету України
 11. 2.4. Доходи і видатки Державного бюджету України
 12. 2. Склад доходів Державного бюджету України
 13. 7.2. Касове виконання Державного бюджету України
 14. 69. Державний бюджет України на поточний рік.
 15. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України
 16. Тема 10 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ТА ЇЇ БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У 1999 р.
 17. ТЕМА 1. Сутність, призначення, роль і розвиток бюджету держави.
 18. Прибутки і витрати Державного бюджету України
 19. 3. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -