Встановлення випробного терміну

Згідно зі ст. 25 КЗпП при укладанні трудового договору угодою сторін може бути встановлено випробування працівника з метою перевірки його відповідності роботі, яку доручають.

Встановлення випробування є додатковою умовою трудового договору і має бути обов’язково зазначене в наказі (розпорядженні) про приймання на роботу.

Випробний термін не встановлюють при прийманні на роботу в іншу місцевість і при переведенні на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Так, ст. 25 КЗпП передбачено перелік осіб, при прийманні на роботу яких не може бути встановлено випробний термін, а саме:

· особи, які не досягли 18 років;

· молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних установ;

· молоді фахівці після закінчення вищих навчальних закладів;

· особи, звільнені в запас із військової або альтернативної (невійськової) служби;

· інваліди, направлені на роботу згідно з рекомендаціями медико-санітарної експертизи.

Відповідно до ст. 27 КЗпП термін випробування при прийманні на роботу фахівців, якщо інше не передбачено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках за узгодженням з відповідним комітетом профспілки – шести місяців. Термін випробування при прийманні на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

У випадку, якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, термін випробування можна продовжити на відповідне число днів, протягом яких працівник був відсутній.

Якщо випробний термін минув, а працівник продовжує працювати, то його вважають таким, який витримав випробування і подальше розірвання трудового договору допускається тільки на загальних підставах.

Якщо протягом випробного терміну встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього терміну має право розірвати трудовий договір.

Таблиця 11.2

Умови припинення дії трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю

Стаття КЗпП Назва статті Причина
36 Підстави припинення дії трудового договору п. 1 Угода сторін
п. 2 Закінчення терміну, крім випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються, і жодна зі сторін не порушує питання про їх припинення
п. 3 Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну невійськову службу
п. 4 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, за ініціативою Власника або уповноваженого ним органу чи за вимогою профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективним органу
п. 5 Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу або організацію чи перехід на виборну посаду
п. 6 Відмова працівника від переведення на роботу до іншої місцевості разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці
п. 7 Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи
п. 8 Підстави, передбачені контрактом (наприклад, за розголошення комерційної таємниці)
37 Припинення трудового договору з працівником, направленим на примусове лікування за постановою суду
38 Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін, з ініціативи працівника
39 Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника
391 Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк
40 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу п.
1 Зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників
п. 2 Виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі в результаті недостатньої кваліфікації або за станом здоров’я, що перешкоджають продовженню даної роботи, а також у разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків потребує доступу до державної таємниці
п. 3 Систематичне невиконання працівників без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо раніше до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення
п. 4 Прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин
п. 5 Відсутність на роботі протягом більш ніж 4 місяці поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалого терміну збереження місця роботи (посади) обов’язків при визначеному захворюванні
п. 6 Поновлення працівника, який раніше виконував цю роботу
п. 7 Поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння
41 Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або органу, який він уповноважив, з окремими категоріями працівників за певних умов
42 Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
421 Переважне право на укладання трудового договору у разі пов­торного прийняття на роботу
43 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або органу, який він уповноважив, за попередньою згодою профспілкового органу
431 Розірвання трудового договору з ініціативи власника або органу, який він уповноважив, без попередньої згоди профспілкового органу
44 Вихідна допомога
45 Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого органу, який уповноважив на представництво трудовий колектив
184 Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей
198 Обмеження звільнення працівників, молодших вісімнадцяти років
199 Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме Встановлення випробного терміну:

 1. 5.4. Процес ціноутворення і встановлення цін
 2. 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
 3. 6.1. Визначення терміну «бюджет»
 4. 91. Встановлення різних форм власності в перехідній економіці.
 5. Встановлення управління фінансами відповідно до міжнародних норм і стандартів.
 6. Оцінка проектів з неоднаковими термінами функціонування
 7. Встановлення інспекційного стандарту для звернення фінансовихустанов за страхуванням депозитів.
 8. Базові поняття й терміни
 9. Основні терміни та поняття теорії структури капіталу
 10. Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:
 11. Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:
 12. Приймання на роботу тимчасових працівників
 13. 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 14. Витяг з Графіка документообігу з обліку праці та її оплати
 15. 9.1. Поняття “ліквідність банку”, відмінності від платоспроможності
 16. 11.3. Порядок укладання договорів, що регулюють трудові відносини
 17. Управліннябанківським кредитом підприємства
 18. Контрольні вправи до теми 7
 19. Етап 3*. Реєстрація у податковій міліції