РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

«__»_____________ ____ р. № _______

І. Загальні положення

1. Інженера з охорони праці призначають на посаду і звільняють із неї наказом директора (керівника) підприємства.

2. Інженер з охорони праці підпорядкований безпосередньо начальникові відділу охорони праці.

3. У роботі інженер з охорони праці керується Конституцією України, нормативно-правовими і законодавчими актами, керівними матеріалами з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії, Положенням про відділ охорони праці й цією посадовою інструкцією.

4. Кваліфікаційні вимоги: на посаду інженера з охорони праці може бути призначений працівник із вищою технічною освітою і стажем роботи на посаді інженера не менше трьох років.

5. Інженер з охорони праці повинен знати:

– постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

– правила і засоби контролю відповідності технічного стану обладнання вимогам безпечного ведення робіт;

– методи вивчення умов праці на робочих місцях;

– основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;

– організаційну структуру управління підприємством;

– організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії;

– систему стандартів безпеки праці;

– обмеження застосування праці підлітків, жінок та інших працівників, переведених на підставі медичного висновку на легшу працю;

– методи і форми пропаґанди та інформації з охорони праці;

– пільги для працівників підприємства, які працюють зі шкідливими умовами праці;

– порядок і терміни складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії;

– основи організації виробництва й управління;

– правила охорони праці при експлуатації обладнання та ЕОМ;

– норми та порядок забезпечення працівників спецодягом і терміни його експлуатації;

– правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

– норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

II. Обов’язки

Інженер з охорони праці зобов’язаний:

– вивчати умови праці на робочих місцях;

– надавати підрозділам підприємства методичну допомогу в розробці інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

– брати участь у складанні програм навчання працівників безпечним методам роботи;

– розробляти заходи щодо створення раціональних режимів праці й відпочинку з урахуванням специфіки виробництва;

– контролювати дотримання працівниками підрозділів підприємства правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища, надання працівникам пільг і компенсацій за умовами праці;

– контролювати своєчасність випробувань, перевірок підйомників, кранів, контрольної апаратури, іншого обладнання, а також дотримання графіків замірів виробничого шуму, повітряної сфери і вібрації;

– виконувати розпорядження органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за дотриманням чинних правил із охорони праці;

– брати участь у складанні колективного договору підприємства, за розділами охорони праці й створення безпечних умов роботи;

– брати участь у перевірці технічного стану обладнання, вентиляційних систем, парових котлів, балонів для стиснених газів, підйомників і контрольної апаратури;

– розробляти проекти планів з поліпшення умов і охорони праці;

– брати участь у впровадженні запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці;

– розробляти інструкції з охорони праці, сприяти їх вивченню і впровадженню;

– проводити ввідний інструктаж працівників підприємства, учнів, практикантів і новоприйнятих на підприємство співробітників, організовувати перевірку їх знань;

– брати участь у роботі комісії з атестації робочих місць;

– вивчати причини виробничого травматизму і професійних захворювань, розробляти заходи щодо їх запобігання;

– вести облік виробничого травматизму і нещасних випадків на підприємстві;

– контролювати правильність складання заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої і засоби;

– брати участь у розробці та складанні списків працівників підрозділів підприємства, які працюють у шкідливих умовах і в зонах підвищеної небезпеки, для проведення з ними своєчасних інструктажів з охорони праці та щорічних медичних оглядів стану здоров’я.

III. Права

Інженер з охорони праці має право:

– вимагати від працівників підрозділів підприємства необхідні відомості, документацію для здійснення роботи, що належить до компетенції інженера з охорони праці;

– проводити обстеження щодо виконання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

– забороняти проведення робіт в умовах, небезпечних для життя і здоров’я працівників;

– забороняти експлуатацію обладнання з порушенням норм і правил з охорони праці, протипожежної безпеки;

– вимагати від керівників усунення від роботи осіб, які порушують правила безпеки ведення робіт;

– вносити пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

IV. Відповідальність

Інженер з охорони праці відповідає за:

– якість і своєчасність виконання визначених у цій посадовій інструкції обов’язків;

– достовірність поданих звітів;

– дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Керівник

структурного підрозділу: ________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«____»_________________ р.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу: ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«____»_________________ р.

З інструкцією ознайомлений: ________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«____»_________________ р.

____________________________________

(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________

(директор, інша посадова особа,

________________________

уповноважена затверджувати

________________________

робочу інструкцію)

________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»_______________ р.

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ:

 1. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ТАБЕЛЬНИКА
 2. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КУР’ЄРА
 3. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА
 4. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ КАДРІВ
 5. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ОБЛІКОВЦЯ
 6. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ головного бухгалтера
 7. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА КОМЕРЦІЙНОГО
 8. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КОНТОРСЬКОГО СЛУЖБОВЦЯ (БУХГАЛТЕРА)
 9. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА (НАЧАЛЬНИКА, ІНШОГО КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА)
 10. 11.1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 11. 11.4. Облік робочого часу працівників
 12. Створення нових робочих місць