9.3. Документування операцій із руху запасів

Керівник підприємства розпорядчим документом визначає перелік посадових осіб, яким надане право підписувати документи на отримання і відпуск зі складів матеріалів, а також видавати дозволи (перепустки) на вивезення з підприємства матеріальних цінностей.

Від правильно організованого первинного обліку запасів залежить правильність списання їх вартості на виробництво. Тому структура документообігу з обліку запасів має забезпечувати вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для оперативного управління рухом запасів (див. Додаток Й).

Для забезпечення первинного обліку запасів передбачено такі документи (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Первинні документи з обліку виробничих запасів

Форма документа Назва документа Призначення документа
M-l Журнал обліку вантажів, що надійшли Використовують для реєстрації транспортних документів, пов’язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства
М-2 Доручення Призначена для підтвердження права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів
М-2а Акт списання бланків доручень Призначений для списання використаних бланків доручень
М-3 Журнал реєстрації доручень Призначений для реєстрації виданих доручень та розписки в їх отриманні
М-4 Прибутковий ордер Використовують на складі, заповнюють у день надходження запасів, якщо нема розбіжностей з документами постачальника, при оприбуткуванні запасів із переробки
M-7

Акт про приймання матеріалів Складають при прийнятті запасів, якщо є розбіжності з документами постачальника, або коли виробничі запаси надійшли без документів. Використовують для обліку надходження запасів і для відправлення листа-претензії постачальнику
M-8, 9, 28, 28a Лімітно-забірна картка Використовують для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску. Зазначають місячний ліміт відпуску даному цеху
M-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів Заповнюють при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб
M-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Використовують для разового відпуску (переміщення) запасів всередині підприємства
M-12 Картка складського обліку матеріалів Заводять на кожний вид запасів і використовують для їх обліку на складі
M-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі Використовують для взаємозв’язку складського та бухгалтерського обліку
M-16 Матеріальний ярлик Використовують для позначення одиниць запасів
M-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу Складає завскладу (комірник) при виявленні відхилень фактичного залишку виробничих запасів від встановлених норм
M-19 Матеріальний звіт Складає матеріально відповідальна особа і передає до бухгалтерії для того, щоб опрацював бухгалтер з обліку товарно-матеріальних цінностей
МШ-1 Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) Використовують для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) у роздавальних коморах на підприємствах, де облік ведуть за принципом встановлення постійного оборотного (обмінного) фонду.
На підставі даних відомості вносять зміни до картки складського обліку матеріалів інструментально-роздавальної комори
МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів Використовують для обліку МШП, виданих під розписку робітникові чи бригадиру (для бригади) із роздавальної комори, цеху для тривалого користування
МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) Використовують для обліку інструментів (пристроїв), переданих на заточування або ремонт, на тих підприємствах, де заточують та ремонтують інструменти (пристрої) у централізованому порядку
МШ-4 Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів Використовують для оформлення псування й витрат інструментів (пристроїв) та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів
МШ-5 Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні Використовують для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік проводять за методом обмінного фонду
МШ-6 Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів Використовують для спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видають робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Картку ведуть в одному примірнику і зберігають в цеху (дільниці)
МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів Використовують для обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів робітникам підприємств в індивідуальне користування за встановленими нормами
МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Використовують для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів після закінчення терміну використання, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх до комори
63 Рахунок-фактура Використовують для розрахунків між постачальниками та покупцями за відвантажені (відпущені) товари
1-ТН Товарно-транспортна накладна Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовують для високоякісного та кількісного приймання запасів
Товарний чек Використовують для підтвердження вартості придбаних цінностей підзвітними особами
Акт закупівлі запасів Використовують при закупівлі запасів підзвітними особами у фізичних осіб на ринку та в інших місцях торгівлі
Акт про брак Складають на брак, що виник у виробництві. На підставі цих документів брак оцінюють за нормативною вартістю з урахуванням місця його виникнення і технології операції
Відомість про брак
Накладна на здачу готової продукції на склад Призначена для відображення даних щодо випуску продукції з виробництва та передачі її на склад підприємства
Опис-акт уцінки товарів та продукції, які залежались, і лишків запасів Призначений для відображення вартості товару до і після переоцінки запасів та різниці між ними

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 9.3. Документування операцій із руху запасів:

 1. 10.1.1. Документування операцій з руху грошових коштів
 2. 9.4. Відображення руху запасів у регістрах обліку і звітності
 3. 17.2. Документування господарських операцій з обліку ОЗ.
 4. 9.3. Документування касових операцій.
 5. 11.2 Документування товарних операцій
 6. 13.2. Документування госп. операцій пов’язаних з рухом гот. продукції.
 7. 9.1. Завдання організації обліку запасів та методи їх оцінки
 8. 12. Облік виробничих запасів.
 9. 12.2 Документальне оформлення обліку вир-чих запасів.
 10. Оптимізація розміру запасів товарно-матеріальних цінностей
 11. 12.1 Поняття, класиф. і оцінка виробн. запасів.
 12. Аналіз руху фінансових ресурсів
 13. 6.3. Організація руху носіїв облікових номенклатур. Документообіг
 14. 10.2.2. Документування дебіторської заборгованості
 15. 12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.
 16. Тема 9 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
 17. 3.4.4. Діловодство і документування
 18. Баланс руху капіталів і кредитів
 19. 13.2. Методика проведення та документування інвентаризації