16.1. Основи організації проектування

Мета організаційного проектування полягає у забезпеченні ефективного функціонування інформаційної системи обліку, а також взаємодії автоматизованої інформаційної технології з фахівцями, які використовують у сфері обліку, контролю та аналізу сучасну комп’ютерну техніку.

Всі різновиди інформаційних систем незалежно від сфери їх застосування включають наступний набір компонентів: функціональні, організаційні компоненти та визначені способи обробки даних (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Компоненти інформаційної системи підприємства.

Під функціональними компонентами розуміють систему функцій управління – комплекс взаємозалежних у просторі (за рівнями) і часу робіт, необхідних для досягнення поставлених перед системою (підсистемою) цілей.

Декомпозиція інформаційної системи по функціональній ознаці припускає виділення функціональних модулів (блоків), що реалізують систему функцій управління витратами. Функціональна ознака визначає призначення модуля, тобто те, для якої області він призначений, яким основним цілям він служить, які завдання і функції виконує.

Специфічні особливості кожного функціонального рівня управління обумовлює склад і зміст так званих функціональних завдань. Звичайно управлінський персонал пов’язує поняття «завдання» з досягненням визначених цілей, чи визначає його як роботу, що повинна бути виконана визначеним способом у визначений період. Однак, з появою нових інформаційних технологій це поняття стали розглядати ширше – як закінчений комплекс обробки інформації, що забезпечує здійснення прямих керуючих впливів на хід процесу управління, або інформації, необхідної для прийняття рішень управлінським персоналом. Таким чином, задачу варто розглядати як елемент системи управління витратами, а не системи обробки даних.

Способи обробки даних призначені для інформаційного обслуговування фахівців різних служб, що приймають управлінські рішення в частині управління витратами підприємства.

Під організаційними компонентами інформаційної системи розуміють сукупність методів і засобів, що дозволяють удосконалити організаційну структуру управління й управлінські функції: визначити штатний розклад, розробити посадові інструкції управлінському персоналу в умовах комп’ютеризації.

В практиці економічного аналізу не втратили своєї актуальності й дедалі більшого значення набувають принцип системності[5] і комплексності[6] ів дослідженнях господарської діяльності підприємств.

В основі системного аналізу лежить дослідження об’єктів як систем, виявлення типових зв’язків, зведення їх в єдину схему.

Основними принципами утворення автоматизованих інформаційних систем є (рис. 16.2):

Рис. 16.2. Принципи створення автоматизованих інформаційних систем.

Системний підхід дає змогу використовувати математичний опис функціонування, дослідження різноманітних властивостей окремих елементів системи в цілому, моделювати облікові, контрольні й аналітичні процеси.

Системний підхід та моделювання дозволяють у доступній формі відображати всі необхідні дані, а також використовувати персональні комп’ютери для дослідження поведінки системи у конкретних експериментальних умовах.

Принцип універсальності дає змогу в разі необхідності застосовувати типові, уніфіковані та стандартні елементи функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку, сприяє скороченню терміну впровадження автоматизованої інформаційної системи обліку, а також трудових та вартісних витрати на створення згаданої системи.

Принцип сумісності дозволяє забезпечити здатність взаємодії автоматизованої інформаційної системи різних видів, рівнів у процесі їх сумісного функціонування. Цей принцип сприяє забезпеченню нормального функціонування економічних об’єктів, підвищенню ефективності управління підприємством.

Принцип розвитку лає змогу постійно поповнювати й оновлювати функції системи та види її забезпечення. Цей принцип передбачає, що інформаційна система обліку має постійно нарощувати свої потужності новими технічними та програмними засобами, постійно розширюватися новим колом завдань та поновлювати інформаційний фонд.

Принцип економічної доцільності полягає у раціональному співвідношенні між витратами на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та ефектом, отриманим завдяки її функціонуванню.

Наведені основні принципи використовують на всіх стадіях створення та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку, тобто впродовж усього їх життєвого циклу.

Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи обліку поділяють на такі стадії:

1) дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку;

2) технічне завдання;

3) ескізний проект;

4) технічний проект;

5) робоча документація;

6) впровадження в дію;

7) промислова експлуатація.

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 16.1. Основи організації проектування:

 1. 2. Основи організації фінансів підприємств.
 2. Основи організації грошових розрахунків
 3. Суть та основи організації місцевих фінансів
 4. 3.1. Основи організації грошових розрахунків у народному господарстві
 5. 3. Основи організації фінансів підприємств і вплив на них форм власності
 6. Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах
 7. 4.2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) реального сектору економіки
 8. 5.5. Об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу
 9. 6.4.2. Меморіальна форма організації обліку
 10. ТЕМА 3: МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВАЛЮТНО  - ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ
 11. 1. Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу
 12. Розділ V САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ
 13. Особливості організації фінансів неприбуткових установ
 14. 11.1. Завдання і принципи організації обліку праці та її оплати
 15. 5.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю
 16. Розділ 8 Міжнародні фінансові організації
 17. 98.міжнародні валютно-фінансові організації.
 18. АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
 19. 8.3 Правове регулювання організації діяльності підприємств з іноземним капіталом