15.1. Мета і завдання проведення аналітичної роботи на підприємстві

В ринкових умовах аналіз виступає одним із найважливіших засобів управління підприємством, що дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності його діяльності, використання ресурсів, здійснити оптимальні шляхи використання внутрішніх резервів підвищення результатів роботи.

Адже важливо не стільки визначення фінансового стану суб’єкта господарювання, скільки проведення постійної роботи, спрямованої на його поліпшення. З цією метою на підприємствах аналізують фінансово-господарську діяльність, що передбачає дослідження економіки підприємства, формування діагнозу і встановлення найближчої мети, вироблення шляхів досягнення їх без обліку і з урахуванням резервів виробництва.

Фінансово-господарську діяльність підприємства аналізують з використанням як внутрішніх, так і зовнішніх спеціальних програмних засобів з метою отримання інформації для різних категорій користувачів:

· для адміністрації підприємства – з метою оцінки фактичного стану підприємства, а також для визначення напрямків фінансової стратегії і шляхів підвищення ефективності господарювання;

· для осіб, які мають прямий фінансовий інтерес, – акціонерів, інвесторів, продавців та покупців продукції, різних кредиторів з метою визначення фінансового стану підприємства, його платоспроможності, рентабельності, ефективності використання вкладених коштів;

· для осіб, котрі мають непрямий фінансовий інтерес, – органів державної податкової адміністрації України, різних фінансових інститутів, органів статистики та ін.;

· для банків з метою експертизи фінансово-господарської діяльності та платоспроможності клієнта;

· для органів Фонду державного майна України для виявлення неплатоспроможних підприємств, тих, що потребують першочергової державної фінансової підтримки, а також тих, що підлягають ліквідації з огляду на їх неефективність.

Організація аналітичної роботи підприємства передбачає такі основні напрями:

1) фінансового становища підприємства;

2) структури майна підприємства та джерел його утворення;

3) показників ліквідності підприємства;

4) показників фінансової стабільності підприємства;

5) показників ефективності виробництва;

6) показників оцінки кредитоспроможності підприємства.

Проте перевага аналізу діяльності на сучасному етапі господарювання на боці тих підприємств, які реально оцінюючи своє становище сьогодні, пам’ятаючи недоліки і хиби вчорашніх подій, вдаються до перспективного аналізу, підбираючи такий набір показників, який в поєднанні з даними бухгалтерського обліку (ретроспективними даними) або розрахованими на їх основі фінансовими коефіцієнтами, враховує фактори зовнішнього середовища, зокрема політичні фактори.

Використання стратегічних карт, на відміну від існуючих форм аналізу та управлінського контролю, орієнтує систему на стратегічну перспективу та виходить з неможливості ефективного використання ресурсів підприємства тільки на снові контролю вартісних показників, зважаючи ще й на нефінансові показники. Так, результативні показники доцільно наводити разом з показниками, що характеризують використання ресурсів або види діяльності підприємства. Це дозволить зробити висновки щодо оцінки тих факторів, які впливатимуть на результати діяльності підприємства в перспективі.

Проводячи будь – який аналіз, слід точно уяснити систему пріоритетів, яку ставить підприємство на перспективу, тобто правильність вихідних тверджень, що лежатимуть в основі аналізу.

Щодо розробки стратегічних карт, то чіткої їх регламентації немає. Карти доцільно розробляти в зручному для себе та інтерпретації даних вигляді. Методи подальшої їх обробки повинні забезпечувати документування, можливість перевірки та доведення до відома зацікавлених осіб. Вважаємо застосовувати їх слід у формі анкет чи тестів, відповіді на запитання яких дадуть інформацію для аналізу. З огляду на значну трудомісткість зазначених робіт доцільним є проведення такого аналізу з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Наприклад, для аналізу витрат на виробництво підприємства нафтогазовидобувної промисловості запропоновано наступну анкету, яка базується на фінансових показниках, проте до неї додаються деякі не фінансові відомості, що дозволить зробити максимально ефективний аналіз витрат підприємства:

Таблиця 15.1

Стратегічна карта для аналізу витрат на виробництво підприємства ____________на п’ять років (період 2006-2011рр.)

Зразок

№ п/п Показник Значення Розмірність
1. Обсяг видобутку нафти

Нафтового газу

природногогазу

т, м3
2. Власні потреби т, м3
3. Витрати на 1 гривню продукції грн.
4.
Загальна сума операційних витрат грн.
5. Прогнозні значення операційних витрат на виробництво продукції грн.
6. Фактичні операційні витрат за елементами:

§ Матеріальні витрати

§ Витрати на оплату праці

§ Відрахування на соціальні заходи

§ Амортизаційні відрахування

§ Інші витрати

Грн.
7. Прогнозні операційні витрат за елементами:

§ Матеріальні витрати

§ Витрати на оплату праці

§ Відрахування на соціальні заходи

§ Амортизаційні відрахування

§ Інші витрати

грн.
8. Витрати за статтями калькуляції

§ Витрати на енергію видобутку нафти

§ Витрати на штучні дії на пласт

§ Заробітна плата виробничих працівників

§ Відрахування на соціальне страхування

§ Витрати зі збору та транспортування нафти

§ Витрати з технологічної підготовки нафти

§ Амортизація обладнання

§ Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів

§ Інші виробничі витрати

§ Рентна плата

§ Геологорозвідувальні роботи

§ Інші витрати

§ Загально виробничі витрати

грн.
9. Фактична собівартість реалізованої 1 т нафти

1 м3 газу

грн.
10. Продуктивність праці на одного працівника грн.
11. Добавлена вартість на одного працюючого грн.
12. Запас сировини, матеріалів дн.
13. Капіталовіддача %
14.

Інформаційні показники

№ п/п Показник Інформація
15. Продукція (нафта та газ);

доля продукції на ринку нафти

16. Якість продукції,
17. Ціни на нафту та газ на вітчизняному ринку
18. Світові ціни на нафту і газ
19. Ситуація на ринку, стан у галузі
20. Конкуренти по сфері діяльності
21. Постачальники
22. Покупці
23. Степінь задоволеності покупцями продукцією, якість обслуговування
24. Персонал підприємства (категорії, кількість)
25. Інноваційна діяльність у впровадження на родовищах ефективних методів підвищення нафтовіддачі пластів
26. Нормативна база формування витрат на виробництво
27. В якій степені виробничі можливості підприємства відповідають її сьогоднішнім та майбутнім потребам?
28. На скільки технічне оснащення підприємства здатне забезпечити бажаний рівень виробництва?
29. Наскільки ефективно використовуються виробничі площі підприємства?
30. На скільки ефективні існуючі виробничі методи підприємства у порівнянні з їх альтернативами?
31. Альтернативні способи видобутку нафти і газу
32. Хто займається техобслуговуванням?
33. Як використовуєте свої потенційні можливості для отримання компонентів процесів господарювання від сторонніх фірм?
34. Яку основу ви використовуєте для виробничого планування?
35. В якій мірі відслідковується і контролюється виконання виробничих календарних планів?
36. Чи використовується організаційна форма контролю якості?
37. Як в сфері виробництва використовуються креслення, стандарти, допуски, інструкції?

Результати застосування таких стратегічних карт можуть бути корисними для внутрішніх і зовнішніх користувачів, для аналізу й прийняття управлінських рішень, оскільки характеризують одночасно результуючі показники та основні фактори діяльності підприємства, тим більше, що між ними доволі важко провести межу, оскільки існують тісні причинно-наслідкові зв’язки .

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 15.1. Мета і завдання проведення аналітичної роботи на підприємстві:

 1. 2.4. Організація проведення аналітичної роботи в банку
 2. 12.1. Мета і завдання проведення бухгалтерського контролю та його забезпечення
 3. Організація аналітичної роботи в сучасному банку
 4. 11.2. Організація роботи кадрової служби на підприємстві
 5. Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку
 6. Мета, основні завдання та функції фінансового менеджменту
 7. Сутність, мета та основні завдання управління прибутком підприємства
 8. 1.2. Мета та завдання навчальної дисципліни
 9. Мета і завдання курсу “Фінансовий менеджмент”
 10. СУТНІСТЬ, мета та завдання Фінансового менеджменту
 11. Предмет, мета, завдання, зміст дисципліни „Основи іпотечного ринку”