Школьник І. О.. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник /1. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало ; за ред. І. О. Школьник. - Суми : Університетська книга,2009. - 301,[3]с. 2009

Видання містить курс лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент», методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання до кожної теми, питання до іспиту, термінологічний покажчик, список рекомендованої літератури. Призначений для студентів економічних спеціальностей. Може бути корисний для аспірантів, фахівців фінансового профілю.

<< | >>
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
Тема I Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Система забезпечення фінансового менеджменту
Тема З Управління грошовими потоками на підприємстві
Тема 4 Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема 5 Управління прибутком підприємства
Тема 6 Управління активами підприємства
Тема 7 Вартість та оптимізація структури капіталу підприємства
Тема 8 Управління інвестиціями
Тема 9 Управління фінансовими ризиками
Тема 10 Аналіз фінансових звітів
Тема 11 Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Тема 12 Антикризове фінансове управління підприємством

Книги и учебники по дисциплине Финансовый менеджмент:

 1. Годин А.М.. Финансовый менеджмент. Курс лекций. 2012 - 2012 год
 2. Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с. - 2012 год
 3. Сковородкина Л.В.. Финансовый менеджмент. Учебно-методическое пособие. Ч.1. – Симферополь,2011. - 106 с. - 2011 год
 4. Сковородкина Л.В.. Финансовый менеджмент. – Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. Ч.2. – Симферополь,2011. –  137 с. - 2011 год
 5. Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с. - 2011 год
 6. Рогова Е. М.. Финансовый менеджмент : учебник / Е. М. Рогова, Е. А. Тка ченко. — М.,2011. — 540 с. - 2011 год
 7. Неизвестный. Финансовые таблицы 2011 - 2011 год
 8. Бахрамов Ю. М., Глухов В. В.. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд.,2011. — 496 с. - 2011 год
 9. Левчаев П.А.. Финансовый менеджмент и налогообложение организаций: учебное пособие/ П.А. Левчаев. - Саранск: Мордовский гуманитарный институт, 2010г. - 2010 год
 10. Ульяна Ринатовна Лукьянчук. Шпаргалка по финансовому менеджменту2010 - 2010 год
 11. Андреева О.В., Шевчик Е.В.. ФИНАНСОВЫЙ ЕНЕДЖМЕНТ. Учебное пособие Ростов-на-Дону 2010 - 2010 год
 12. Тумасова В.И.. Переход на новый уровень финансового менеджмента2010 - 2010 год
 13. А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Учебное пособие для вузов. Москва 2010 - 2010 год
 14. Беклемишев А.. Финансовая стратегия предприятия в период экономической нестабильности //Финансовая газета. - N 18, 19, апрель, май 2010 г. – 19 c. - 2010 год
 15. Лихачева О.Н.. Финансовый менеджмент: Учебно-методическое пособие. – М.: Финакадемия, Институт делового администрирования и бизнеса,2010. – 94 с. - 2010 год
 16. Н. И. Данько, Г. В. Довгаль. Обоснование хозяйственных решений и оценивание рисков : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 6.030504 - Экономика предприятия / Нар. укр. акад., [каф. экономики предприятия ; авт.-сост. Н. И. Данько, Г. В. Довгаль]. - Х. : Изд-во НУА,2010. - 192 с. - 2010 год
 17. Никулина Надежда Николаевна. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Су-ходоев, Н.Д. Эриашвили. — М.:,2009. — 511 с. - 2009 год
 18. В.Е.Леонтьев, Н.П.Радковская. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. ЧАСТЬ I. Гатчина 2009 - 2009 год
 19. В.Е.Леонтьев, Н.П.Радковская. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. ЧАСТЬ II. Гатчина 2009 - 2009 год
 20. Берёзкин Ю.М.. Стенограмма лекции для банковских работников. Программа «Spectrum», 28 февраля 2009 года - 2009 год