Тема 10. Аналіз фінансових звітів

Ключові поняття: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, прибуток, ліквідність, фінансова незалежність, платоспроможність, рентабельність.

10.1.

Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень.

10.2. Аналіз балансу підприємства

10.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства

10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів

10.5. Аналіз звіту про власний капітал

Контрольні запитання

10.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 10. Аналіз фінансових звітів:

 1. ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 2. Тема 10. Аналіз фінансових звітів
 3. ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 4. Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 5. Тема 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 6. Тема 10 Аналіз фінансових звітів
 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 8. Основні показники фінансових звітів. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства.
 9. Тема 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
 10. Тема 19. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
 11. Призначення та види фінансових звітів, методи їх оцінювання
 12. Тема 12 “Аналіз фінансового стану банку”.
 13. Універсальне вікно для звітів про інформацію фінансового нагляду.
 14. Тема 11. Аналіз фінансових результатів діяльності банку та ефективності банківської діяльності
 15. 15.2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЯК ОСНОВА ДЛЯ АНАЛІЗУ ЇХНЬОГО ФІНАНСОВОГО СТАНОВИЩА
 16. 14.6 Методи фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності
 17. Тема 7.  Фінансовий механізм, фінансове управління та фінансовий контроль
 18. Розділ 23 Фінансовий аналіз інвестиційних проектів