Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків

Адекватність та ефективність моделі фінансового менеджменту на під­приємстві потребам ринкового середовища передбачає органічну інтеграцію до структури такої моделі функціонально-організаційного блоку, на який буде по­кладено завдання управління сукупністю ризиків, що виникають у процесі здій­снення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктом господа­рювання, при цьому управління такими ризиками спрямоване, перш за все, на забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності суб’єкта госпо­дарювання, а також підтримання належного рівня його конкурентоспроможності у короткостроковій та довгостроковій перспективах, досягнення таких цілей можливе за умови виконання наступних вимог, зокрема:

1) належне обґрунтування управлінських фінансових рішень та оцінка рівня ризику, який пов’язаний із виконанням таких рішень;

2) визначення та аналізу взаємозв’язку між ідентифікованим ризиком та іншими параметрами фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

3) обґрунтування доцільності прийняття ризику та розрахунок максимальної величини утримання ризику;

4) пошук методів нейтралізації ризику та оцінки їх ефективності для кожної окремої господарської операції та/або їх сукупності і, нарешті;

5) забезпечення уникнення, покриття або ж перерозподілу ризиків підприєм­ницької діяльності суб’єкта господарювання у просторі та часі.

Зважаючи на той факт, що джерелом усієї сукупності ризиків, що форму­ються в результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктом господарювання, являється будь-яке управлінське фінансове рішення щодо тієї чи іншої господарської операції, яка здійснюється в рамках згаданих вище напрямків діяльності підприємства, управління ризиками є об’єктивною необхідністю та обов’язковою умовою ефективності моделі фінансового менедж­менту на підприємстві. У свою чергу, ефективність та результативність моделі управління фінансовими ризиками підприємства в ринкових умовах господарю­вання безпосередньо залежить від рівня адекватності фінансово-математичного, інформаційно-методологічного, а також нормативно-правового забезпечення такої моделі. при цьому, у якості забезпечення потреб моделі управління фінансовими ризиками необхідно розуміти сукупність інформаційних каналів, механізмів та форм первинного зведення, узагальнення та обробки фінансової інформації з метою покриття потреб виявлення, ідентифікації, оцінки та нейтралізації фінан­сових ризиків в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності суб’єкта господарювання.

Здійснення підприємницької діяльності, при цьому не залежно, чи здій­снюються господарські операції суб’єкта господарювання в рамках операційної, або інвестиційної, або ж фінансової діяльності нерозривно пов’язано із таким явищем як невизначеність, тобто не можливості спрогнозувати майбутність на­слідки здійснення тієї чи іншої господарської операції із 100-відсотковою до­стовірністю. Однак це не є підставою для відмови від зорієнтованих на перс­пективу напрямків управління фінансами суб’єктів господарювання, при цьому слід чітко усвідомлювати, що, наприклад, планування та прогнозування є об’єк­тивною необхідністю побудови ефективної моделі фінансового менеджменту на підприємстві, оскільки наявність ефекту невизначеності та її вплив на форму­вання сценарію фінансово-господарської діяльності підприємства не означає, що суб’єктам господарювання не доцільно здійснювати її планування та прогнозу­
вання на майбутні періоди.

Невизначеність при здійсненні господарських операцій суб’єктом госпо­дарювання в раках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності свідчить про наявність ймовірності відхилення кінцевого результату від очікуваної вели­чини, при цьому таке відхилення може мати як позитивний, так і негативний ефект. У свою чергу, ймовірність виникнення будь-яких відхилень, незалежно від того, позитивні чи негативні це відхилення, від очікуваного рівня фінансових показників прийнято визначати як ризик, що дозволяє стверджувати, що неви­значеність, притаманна реалізації тих чи інших господарських операцій суб’єкта господарювання, формує його сукупний ризик, який, у свою чергу, складається із сукупності окремих видів ризиків.

Існування невизначеності при прийнятті управлінських фінансових рішень, а також ризику, що пов’язаний із їх виконанням, постає об’єктивна проблема формування адекватної системи виявлення, ідентифікації, оцінки та нейтралізації відповідних ризиків реалізації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта господарювання - моделі управління ризиками (Risk Management Model), у тому числі фінансовими.

У той же час, ефективність моделі управління ризи­ками суб’ єкта господарювання передбачає чітке усвідомлення основних функці­онально-організаційних питань, пов’язаних із практичним провадженням такої модель, у тому числі:

- класифікація основних ризиків підприємства, пов’язаних із здійсненням його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

- структурування сукупного ризику суб’єкта господарювання;

- ідентифікація основних фінансово-математичних моделей та методів кіль­кісної оцінки рівня ризику, а також обґрунтування доцільності використання окремих фінансових показників та коефіцієнтів для аналізу конкретного виду ризику суб’єкта господарювання;

- визначення та зведення основних критеріїв прийняття управлінських фінан­сових рішень в умовах невизначеності тощо.

Об’єктивна необхідність дослідження та вивчення сукупного ризику суб’єкта господарювання пояснюється тим фактом, що будь-яка операційна, інвестиційна та фінансова діяльність такого суб’єкта господарювання у ринковому середовищі здійснюється виключно в умовах загрози формування негативних фінансових результатів-збитків, це, у свою чергу, дозволяє говорити про існування своєрідних центрів формування ризиків (аналогічно до центрів затрат суб’єкта господарю­вання - див. Тема 5), на основі яких можна структурувати три узагальнюючі рівні (напрямки) центрів формування ризику.

Центр формування ризику - системоутворююча сукупність факторів форму­вання ризиків суб’єкта господарювання при здійснення господарських операцій в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, їх якісних характе­ристик, також визначення основних їх кількісних параметрів.

Формування класифікаційних ознак на основі наведеного вище структу- рування ризиків суб’єкта господарювання дозволяє виділити у структурі сукуп­ного ризику наступні основні його види (групи):

- операційний ризик (operating risk), формування якого притаманне господар­ським операціям які реалізуються в межах операційної діяльності суб’єкта господарювання;

- інвестиційний ризик (investing risk), формування якого притаманне господар­ським операціям, які реалізуються в межах інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання;

- фінансовий ризик (financing risk), формування якого притаманне господарським операціям які реалізуються в межах фінансової діяльності суб’єкта господа­рювання.

Відповідно, сукупний ризик суб’єкта господарювання відповідатиме сумар­ній величині ризиків по кожному центру (напрямку) їх формування - операцій­ного, інвестиційного та фінансового ризиків.

Так, операційні ризики формуються як наслідок прийняття управлінських рішень, пов’язаних із здійсненням основних діяльності, у тому числі господар­ські операції у виробничій сфері, постачанні сировини та збуті готової продукції.

У свою чергу, інвестиційний ризик отримання збитків формується при здій­сненні системоутворюючої сукупності господарських операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (по­точних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів - інвес­тиційної діяльності.

Фінансовий ризик суб’єкта господарювання пов’язаний із управлінськими рішеннями щодо покриття потреби підприємства у капіталі для фінансування операційної та інвестиційної діяльності. Таким чином, фінансовий ризик безпо­середньо пов’язаний із формуванням структури капіталу підприємства.

Слід наголосити, що ризик, пов’язаний із будь-якими управлінськими фінан­совими рішеннями зводиться, переважно, до кількісної оцінки впливу невизна­ченості на фінансування суб’єкта господарювання - покриття його потреби у капіталі, таким чином можна говорити, що сукупність ризиків з достатнім рівнем достовірності можна звести системи фінансових ризиків, що дозволяє нам надалі використовувати паралельно такі терміти як модель управління ризиками та модель управління фінансовими ризиками як поняття із однорідним функціо­нально-організаційним навантаженням.

9.3.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків:

 1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків
 2. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання
 3. 4.1. Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності
 4. Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання
 5. Умови виникнення ризиків
 6. 5.3. Основні засади діяльності суб’єктів фінансового контролю
 7. РОЗДІЛ 11 ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 8. РОЗДІЛ 4. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 9. 4.1. Економічна сутність і функції фінансів суб’єктів господарювання
 10. 11.1. Суть фінансів суб’єктів господарювання
 11. 9. Проблеми обмеження дієздатності суб’єктів господарювання
 12. 11.4. Особливості планування фінансів суб’єктів господарювання
 13. 11.3. Організація фінансової служби суб’єктів господарювання