Основні методи кількісної оцінки ризику

Формування моделі управління ризиками суб'єкта господарювання, забезпечення її адекватності та ефективності передбачає використання у якості функціонально-організаційного блоку системи методів кількісної оцінки ризиків суб'єкта господарювання. Слід відмітити, що використання фінансово- математичних методів кількісної оцінки ризиків суб'єкта господарювання тісно пов'язано із системою показників та факторів, що визначають параметри реалізації моделі управління ризиками.

У сучасній практиці корпоративних фінансів для кількісної оцінки сукупного ризику та окремих його складових можуть використовуватися ціла сукупність різноманітних фінансово-математичних моделей, найбільш

розповсюдженими серед яких є наступні:

- середнє квадратичне відхилення або дисперсія очікуваної величини цільового показника:


де о - середнє квадратичне відхилення або абсолютна величини ризику;

о2 - дисперсія;

Хі - абсолютне значення цільового показника в і - ому періоді;

X - очікувана величина цільового показника (розраховується як математичне очікування абсолютних значень цільових показників за п періодів);

п - кількість періодів, що аналізуються і передують плановому.

Для кількісної оцінки ризиків, пов'язаних із активами, що мають активний ринок обігу, наприклад, цінні папери, може використовуватися коефіцієнт в (див. модель Шарпа (Sharpe) або САРМ):


де в - коефіцієнт, який використовується у якості кількісної оцінки системного (ринкового) ризику (market risk); cov (Rj, Rm) - коваріація між Rj та Rm;

Rj - очікувана величина цільового показника для j - ого активу;

Rm - очікувана величина цільового показника для ринку даного активу;

2

sm2 - дисперсія.

9.4.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Основні методи кількісної оцінки ризику:

 1. Основні методи кількісної оцінки ризику
 2. МЕТОДИ ОЦІНКИ ризику на фінансовому ринку
 3. ТЕМА4. ОЦІНКА РИЗИКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
 4. Оцінка ризику і страхування
 5. ОЦІНКА СУКУПНОГО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 6. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ В ЧАСІ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА РИЗИКУ
 7. Оцінка доцільності фінансових інвестицій, методи оцінки
 8. Основні кількісні показники, що використовуються в моделі управління ризиками
 9. Оцінка рівня сукупного ризику: взаємодія фінансового й операційного леверіджів
 10. Ризики іпотечного капіталу: сутність, класифікація, політика управління, методики оцінки та нейтралізації
 11. Методи введення ризику та структури капіталу до оцінок капіталовкладень
 12. Глава 9 Методи оцінки інвестиційних проектів
 13. 2. Методи оцінювання ризику на фінансовому ринку
 14. 3. Методи управління фінансовими ризиками
 15. Ринковий ризик (або бета-ризик)
 16. МЕТОДИ управління фінансовими ризиками