1. Структура ринку капіталів


Ринок капіталів — це частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція в основному на середньо- і довгостроковий позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на нього.

Позиковий капітал — це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення.
Формою руху позикового капіталу є кредит. Основним його джерелом служать кошти, які вивільняються в процесі відтво- рсння: амортизаційні фонди підприємств, частина оборотного капіталу в грошовій формі, прибуток, що йде на відновлення та розширення виробництва, а також грошові доходи і заощадження всіх верств населення.
З функціональної точки зору ринок капіталів являє собою систему ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з мстою забезпечення безперервного процесу відтворення; з інституційної — сукупність кредитно- фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий капітал.
Таким чином, ринок капіталів — це складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів і ринок ссредньо- та довгострокових банківських кредитів. Цс також найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків.
Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження ринку простого товарного виробництва у формі обігу лихварського капіталу до широкого розвитку ринку.
Найрозвинутішим у світі можна вважати ринок капіталів США. Він відзначається розгалуженістю, наявністю могутньої кредитної системи і розвинутого ринку цінних паперів, високим рівнем нагромадження грошового капіталу.

Ринок капіталів являє собою один із сегментів фінансового ринку.
Основні учасники цього ринку:
 • первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і перетворені в позиковий капітал;
 • спеціалізовані посередники — кредитно-фінансові організації, що здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на зворотній основі за плату у формі відсотків;
 • позичальники — юридичні та фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.


В Україні на сучасному етапі не тільки активно формується і функціонує ринок капіталів, включаючи всі його структурні складові, а й прийнято відповідне законодавство. Проте, зважаючи на швидке зростання та сірукгурні зміни, що відбуваються на національному фінансовому ринку, законодавство потребує регулярного перегляду, оскільки з'являються й набувають подальшого розвитку все нові фінансові інструменти.
Найбільш розвинутим сектором ринку капіталу зараз в Україні є ринок довго- та середньострокових кредитів. У кризові часи банки України майже не надавали таких кредитів, віддаючи перевагу більш ліквідним і менш ризикованим короткостроковим кредитам. Загальна стабілізація і зростання економіки сприяли й розвитку серсдньо- та довгострокового кредитування, а конкуренція на банківському ринку привела до встановлення більш прийнятних процентних ставок за цими видами кредитування.
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 1. Структура ринку капіталів:

 1. 3. Банки — основні учасники ринку капіталів
 2. 3.4. Правове поле щодо державних запозичень із світового ринку позикових капіталів
 3. ТЕМА б. РИНОК ОБЛІГАЦІЙ ТА РИНОК ПАЙОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК СКЛАДОВІ РИНКУ КАПІТАЛІВ
 4. 1. Структура і сутність грошового ринку. Об'єкти та суб'єкти ринку
 5. 2. Структура міжнародного фінансового  ринку.
 6. 4.3. Структура ринку
 7. Поняття та структура міжнародного валютного ринку.
 8. Структура фінансового ринку
 9. Структура фінансовою ринку
 10. 4.1. Ринок і ринкові структури. Інфраструктура ринку
 11. 3. Структура фінансового ринку
 12. Поняття та структура ринку цінних паперів
 13. Поняття і структура валютного ринку
 14. 1. Сутність і структура валютного ринку
 15. 1. СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ ФІРМИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
 16. 13.1. Призначення і структура фінансового ринку
 17. Структура ринку і його значення В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ