1. Характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акцій


Акція — цінний папір, що випускається акціонерним товариством (емітентом), свідчить про пайову участь у статутному фонді даного товариства і підтверджує право участі в управлінні ним.

Власники акцій мають право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у поділі майна у випадку ліквідації акціонерного товариства.
Є предметом купівлі-продажу на фондовій біржі. Випускається без встановленого терміну обігу і може бути погашена тільки за рішенням законодавчо правочин- ного акціонерного товариства або за його банкрутства.
Найпоширенішими випадками, коли акціонерні товариства випускають акції, є такі:
       1. створення товариства;
       2. зміна номінальної вартості акцій при зміні статутного фонду;
       3. збільшення статутного фонду шляхом додаткового випуску акцій при незмінній номінальній вартості останніх;
       4. поділ або консолідація акцій при незмінному статутному фонді;
       5. окремі випадки реорганізації акціонерного товариства.

Найважливіші структурні елементи діяльності з випуску акцій:
а) прийняття рішення про випуск акцій;
       1. державна реєстрація випуску акі(ій, а для відкритих акціонерних товариств— також реєстрація інформації про випуск акцій;

в)              пропозиція акцій до продажу;
г)              продаж акцій;
д)              повідомлення про результати випуску.
Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити:
 • найменування емітента та його місцезнаходження;
 • розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента;
 • мету і предмет його діяльності;
 • зазначення службових осіб емітента;
 • найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);
 • дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів;
 • мету випуску акцій;
 • зазначення категорій акцій;
 • кількість іменних акцій та акцій на пред 'явника;
 • кількість привілейованих акцій;
 • загальну суму емісії і кількість акцій;
 • номінальну вартість акцій;
 • кількість учасників голосування;
 • порядок виплати дивідендів;
 • термін і порядок передплати та оплати акцій;
 • термін повернення коштів при відмові від випуску акцій;
 • черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями);
 • порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;
 • умови розпорядження акціями;
 • права власників привілейованих акцій;
 • переважне право на придбання акцій при новій емісії. До основних прав власників акцій належать:
 • право голосу;
 • право на участь у прибутках;
 • першочергове право на купівлю нових акцій;
 • право на активи при ліквідації товариства;
 • право на інспекцію.

Випускаючи акції, акціонерні товариства мають на меті:
 • забезпечити новому підприємству стартовий капітал, необхідний для початку діяльності;
 • залучити додаткові грошові ресурси під час функціонування підприємства;
 • обміняти старі акції при злитті з іншим товариством. Класифікація акцій здійснюється за багатьма різноманітними

ознаками.
  1. За емітентом: —біржові;

—банківські; —корпоративні;
 • інвестиційних компаній і фондів.
  1. За моментом емісії:
 • старі;
 • нові емісії.
  1. За обсягом реалізації прав акціонера: —звичайні (прості, загальні);

—конвертовані;
 • привілейовані; —безплатні.
  1. За кількістю голосів:
 • безголосі;
 • одноголосі;
 • плюральні.
  1. За способом відображення руху: —іменні;

—на пред'явника.

В акції найяскравіше проявляються такі економічні характеристики цінних паперів, як ліквідність, дохідність, надійність, самостійний обіг.
Необхідно відрізняти також ринкову вартість акції або її курс. Класична формула курсу акції має такий вигляд:
Лив              ЧП
КА = ——1 х 100% =              х 100%,              (6.1)
д6,.              н
де КА — курс акції; Див. — дивіденд; Дбд. — дохідність банківських депозитів; ЧП — чистий прибуток; Н — норма дивідендних виплат.
Сутність формули полягає в порівнянні можливих доходів від розміщення грошей у цінні папери і на банківський депозит. Акція коштуватиме не більше за ту суму, яка, будучи покладеною на депозит, принесе дохід, що дорівнює дивіденду цієї суми.
Звідси курс акцій матиме вигляд:
КА = Ном. + ЗП,              (6.2)
де ЗП — засновницький прибуток; Ном. — номінал акції.
Курсоутворюючими факторами, крім номіналу, буде рівень засновницького прибутку і коефіцієнт ринкової кон'юнктури (Крк ), який дорівнює співвідношенню:
Кр к. = ОПП/ОП,              (6.3)
де ОПП — обсяг платоспроможного попиту на дані акції; ОП — обсяг їх пропозиції.
Коефіцієнт Крк демонструє обґрунтованість ринкового котирування. Якщо він дорівнює 1, то це означає, що встановлений емітентом курс акцій правильний. Він дає змогу реалізувати весь випуск і отримати запланований засновницький прибуток. Якщо ж ця величина менша за 1, то можна передбачати завищення курсу, а відповідно, і недорозміщення випуску та недоотримання засновницького прибутку. Якщо коефіцієнт більший за 1, то можна говорити про певну недооцінку акцій емітентом, про наявність потенціалу приросту вартості.
Що стосується курсу акцій у разі їх додаткового випуску чинними акціонерними товариствами, то в основі курсоутворення лежить уже не номінал, а реальний курс цих акцій. Останній, у свою чергу, коливається навколо «внутрішньої вартості» (В.В.А.), яка є відношенням:
В.В.А. = ЧАК / КА,              (6.4)
де ЧАК — чисті активи корпорації; КА — кількість акцій.
Курсоутворюючим фактором тут є коефіцієнт ринкової кон'юнктури (Кр.к).
КА = КАС х Кр.к.,              (6.5)
де КАС — курс акції, що склався.
При К„ к, що дорівнює 1, курс акцій додаткового випуску відповідатиме курсу, який вже склався, і цінових змін на ринку не відбулося. Новий випуск вдало вписується в ринок, покривши незадоволений попит. Якщо ж цей коефіцієнт буде менший за 1, то існує можливість падіння або обвалу курсу. У даному разі акціонерне товариство переоцінило свої емісійні можливості і місткість ринку. Емітент, як мінімум, не добирає запланованих фінансових ресурсів. Якщо ж коефіцієнт ринкової кон'юнктури перевищує 1, то даний випуск (за інших рівних умов) не впливатиме на курс акцій (або на ринкову цінову тенденцію). Емітент знову може проводити емісію.
Акції є найбільш розповсюдженим фінансовим інструментом, що дає можливість підприємствам залучати кошти та може ефективно використовуватися при зміні форми власності. Акції займають досить широку нішу на вітчизняному фондовому ринку.
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 1. Характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акцій:

 1. 3. Міжнародний ринок акцій
 2. Курси акцій і корпоративні права
 3. Переважне право власників на придбання акцій (часток)
 4. Балансовий і ринковий курси акцій
 5. Тема 12. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КУРСИ АКЦІЙ
 6. Математичний інструментарій оцінювання простих і привілейованих акцій
 7. Тема 10. УПРАВЛІННЯ ЕМІСІЄЮ АКЦІЙ ТА ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ
 8. Фактори розвитку ринку іноземних акцій:
 9. Інформація про власників акцій підприємства.
 10. 37.Акціонерні товариства.Акція.Види акцій.Ціна акції.
 11. Курс емісії корпоративних прав
 12. Аналіз доцільності здійснення додаткової емісії
 13. § 3. Законодавче регулювання державної служби.
 14. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7