Тема 3. “Аналіз зобов'язань банку”

Переважну частину пасиву становлять зобов'язання

банку.

Зобов'язання — це вимоги до активів банку на фіксовану суму коштів, яку він повинен сії нітити у визначений час у майбутньому.

До зобов'язань банку належать:

· залишки на коррахунках банків;

· залишки на поточних рахунках клієнтів;

· депозити — строкові та до запитання;

· міжбанківські кредити, в тому числі й отримані від НБУ;

· залишки на рахунках обліку випущених банком борго­вих зобов'язань, що обертаються на ринку;

· кредиторська заборгованість.

Аналізуючи зобов'язання банку, необхідно дати їм кіль­кісну та якісну оцінку. Передусім слід пам'ятати, що більшість зобов'язань є платними і через це втрати банку збільшують­ся. Проте серед зобов'язань є й дешеві ресурси:

• залишки на рахунках клієнтів;

• депозити до запитання;

• кредиторська заборгованість.

До дорогих ресурсів належать:

• строкові депозити;

• міжбанківські кредити та депозити.

Збільшення зобов'язань банку оцінюється позитивно, ад­же це свідчить про зростання суми кредитних ресурсів.

Чим більша питома вага строкових депозитів, тим вища стабільна частина ресурсів комерційного банку. Це пози­тивно позначається на його ліквідності і зменшує залежність від міжбанківських кредитів .

Таблиця 3. Аналіз структури зобов‘язань банку.

Аналіз структури зобов’язань банку
Зобов'язання банку Сума, тис. гри. Структура, %
Коррахунки банків 10567.77 13.1
Міжбанківські кредити 4598.90 5.7
Кошти клієнтів до запитання 44902.47 55.6
Строкові депозити 16732.14 20.7
Цінні папери власного боргу 1000.00 1.2
Інші зобов'язання 2905.52 3.7
Усього зобов'язань 80706.80 100.0

Таким чином, зобов 'язання банку на 55.6% сформовані за ра­хунок коштів юіієнтів до запитання.

Дешеві зобов 'язання ста­новлять 73.6%, тобто даний банк не несе значних витрат при сплаті процентів.

Частка строкових депозитів — 20.7%, а міжбанківського кредиту — 5.7%.

Отже, аналіз зобов 'язань свідчить про те, що банк не має надійної бази кредитних ресурсів і наражається на великий ри­зик, вк.іадаючи такі кошти в кредити.

Після структурного аналізу зобов‘язань банку вивчаються окремі складові ресурсної бази банку на предмет їх стабільності та витратності.

При аналізі депозитів строкоих використовують наступні показники:

· тривалість одного депозитного обороту в дніх (або середній термін збереження депозитів);

· рівень осідання депозитних вкладень;

· коефіцієнт нестабільньності депозитів;

· рівень вкладів населення;

· рівень великих депозитів.

Аналіз депозитів до запитання (або строкових депозитів) ананалізується за допомогою наступних показників:

· коефіцієнт нестабільності депозитів;

· коефіцієнт оборотності коштів на поточних рахунках клієнтів;

· рівень осідання залишків на поточних рахунках клієнтів.

Аналіз міжбанківських кредитів отриманих контролюється за допомогою наступних показників:

· питома вага МБК з загальних зобов‘язаннях;

· питома вага МБК в валюті балансу;

· норматив максимального розміру отриманих МБК (Н13). Підсумковим етапом аналізу зобов‘язань банку є розрахунок відносної вартості кожного виду ресурсів. Аналіз відносної вартості проводиться за допомогою показника витратності,який розраховується за формулою:

Витратність ресурсів=.

<< | >>
Источник: Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції. 2011

Еще по теме Тема 3. “Аналіз зобов'язань банку”:

  1. 5.2. Аналіз складу, структури та динаміки зобов'язань банку
  2. Тема 5. Аналіз зобов’язань банку
  3. 5.1. Сутність та класифікація зобов'язань банку
  4. 14.2 Аналіз якості виконання контрактних зобов'язань із закордонними партнерами
  5. Управління іншими видами зобов'язань підприємства
  6. Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ
  7. Тема 10 «Аналіз доходів та витрат банку.
  8. Тема 2. “Аналіз власного капіталу банку”
  9. Тема 7. Аналіз кредитної діяльності банку
  10. Тема 11. “Аналіз прибутковості діяльності банку.”