Тема 11. “Аналіз прибутковості діяльності банку.”

Основним інформаційним джерелом для аналізу фінансо­вих результатів є звіт про прибутки і збитки комерційного банку. Цей документ грунтується на концепції потоків: спо­чатку в ньому зазначають показники процентного доходу і до­ходу від платних послуг, від суми яких віднімають операційні витрати, потім відображають неопераційні доходи чи витра­ти, резерви для покриття сумнівних кредитних вимог і по­датки, а насамкінець підсумовують чистий прибуток.

Серед найважливіших методів аналізу фінансових резуль­татів головним можна вважати структурний аналіз, який здійснюється шляхом визначення кожної позиції у процен­тах від загального. Зміна питомої ваги позицій у часі свідчить про зміни у сферах діяльності банку.

Аналіз коефіцієнтів полягає у зіставленні доходів і витрат із відповідними позиціями балансу.

Прибуток, банку складають:

• прибуток від основної діяльності, який визначається як різниця між банківськими доходами і витратами;

• валовий прибуток, до якого, крім прибутку від основ­ної діяльності, входять небанківські операційні доходи і ви­трати, відрахування в резерви, непередбачені доходи і витрати;

• чистий прибуток, який залишається у розпорядженні банку після сплати податку на прибуток (див. таблицю 8).

Прибуток від основної діяльності банку збільшився на 642.75 тис. грн. за рахунок зростання доходів банку на 163.8 тис. грн. та зменшення витрат на 478.95 тис. грн. Оскільки непередбачених прибутків і збитків не було, загальний прибу­ток за вересень становив 843.41 тис. грн. Чистий прибуток банку зріс на 449.93 тис. грн. за рахунок збільшення загаль­ного прибутку на 642.75 тис. грн. Із підвищенням податку на прибуток на 192.82 тис. грн. чистий прибуток зменшився на таку ж суму.

Таблиця 8.
Аналіз чистого прибутку банку
Показники (у тис. грн.) За сер­пень За вере­сень Відхи­лення (+,-)
Доходи банку 1217.31 1381.11 163.8
Витрати банку 1017.65 537.7 -478.95
Прибуток від основної діяльності 200.66 843.41 642.75
Непередбачений прибуток(збитки) - -
Валовий прибуток 200.66 843.41 642.75
Податок на прибуток 60.22 253.02 192.82
Чистий прибуток 140.46 590.39 449.93

Дохідність комерційного банку — це сумарний позитив­ний сукупний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покрива­ються всі його операційні витрати, формується прибуток, об­сяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, роз­виток пасивних та активних операцій.

Дохідність банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу в частині активів і пасивів та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важли­вими умовами забезпечення дохідності банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допу­стимої процентної маржі, виявлення тенденцій у дохід­ності кредитних операцій, планування мінімальної дохід­ної маржі для прогнозування орієнтовного рівня відсотків за активними і пасивними операціями. Дохідність бан­ківської діяльності залежить також від підтримки лік­відності, управління банківськими ризиками та їх міні­мізації.

Для оцінки дохідності банку використовують ряд ко­ефіцієнтів.

<< | >>
Источник: Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції. 2011

Еще по теме Тема 11. “Аналіз прибутковості діяльності банку.”:

 1. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку
 2. Тема 11. Аналіз фінансових результатів діяльності банку та ефективності банківської діяльності
 3. Тема 7. Аналіз кредитної діяльності банку
 4. Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку
 5. РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 6. ЛЕКЦІЯ 4 Фінансовий аналіз діяльності банку
 7. 2.2. Види аналізу діяльності банку
 8. Порівняльний аналіз діяльності банку.
 9. 1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку
 10. 2.3. Інформаційна база аналізу діяльності банку
 11. 1.2. Предмет, суб`єкти та об`єкт дослідження економічного аналізу діяльності банку
 12. Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції, 2011
 13. Розділ ІІ. Методика практичної роботи з аналізу діяльності банку
 14. Тема 10 «Аналіз доходів та витрат банку.
 15. Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності
 16. Тема 2. “Аналіз власного капіталу банку”
 17. коефіцієнти прибутковості комерційного банку