Тема 9 “Аналіз кредитоспроможності позичальника”

Важливою умовою виникнення кредитної угоди є надійність потенційного позичальника та прогнозування ризику непогашення кредиту.

В процесі роботи, що передує заключенню кредитної угоди, кредитний працівник банку повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника, вивчити фактори, що можуть спричинити непогашення позики.

Збереження основної суми боргу є одним з головних принципів, який завжди повинен дотриміуватися при проведенні банком кредитних операцій. Тому оцінка якості потенційного позичальника є одним з найважливіших етапів розгляду заявки на кредит. При цьому важливе значення має визначення обгрунтованості позики.

При оцінці кредитоспроможності позичальника банк зосереджує увагу на таких його якісних харатеристиках:

– Репутація;

– Порядність та чесність;

– Професійні сдібності;

– Матеріальна забезпеченість.

Важливим моментом в оцінці кредитоспроможності позичальника є визначення кредитної історії позичальника, а саме своєчасність погашення їм раніше отриманої позики, відношення до інших зобовязань в минулому. Ретельно вивчається фінансовий стан позичальника, ліквідність балансу, ефективність використання власних та залучених коштів. Для цього використовується бухгалтерська та статистична звітність позичальника за попередні роки, матеріали попередніх перевірок на місці, прогнози його фінансовго стану впродовж всього терміну користування позикой.

Існує багато методик аналізу фінансового стану клієнта та його надійності у відношені своєчасного погашення боргу банку. При вивчення кредитоспроможності позичальника важливе значення надається аналізу коефіцієнтів, що характеризують співвідношення різних статей балансу та динаміку цих показників.

Всі показники можна поділити на відповідні групи. Найбільш вагомими є показники ліквідності. В банківській практиці використовуються такі показники ліквідності:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності =

Значення цього показника повинно бути 0,20 – 0,25.

2.Проміжний коефіцієнт покриття =

Значення цього показника повинно бути 0,7 – 0,8. В чисельнику цього показника враховуються тільки ті види активів, які можуть легко та швидко перетворюватися в готівкові гроші. Значення цього показника, яке не менше 1, зазвичай свядчить про стійке фінансове становище позичальника. Проте потрябно оцінити якість дебіторських рахунків. Які складають понад 90% чисельника формули. Під якістю дебіторських рахунків розуміють здатність їх перетворення в реальні гроші.

3.Загальний клефіцієнт покриття =

Числове значення цього показника повинно бути не менше 2-2,5. Однак,не менш важливим, ніж величина показника, є склад та якість активів, що включаються до чисельнику формули. Високий коефіцієнт при високій частці неліквідних активів не свідчить про надійність позичальника та навпаки, низьке значення показника при відсутності або при незначній наявності неліквідних активів дає змогу вважати надійним фінансовий стан клієнта.

Поряд з коефіцієнтами ліквідності розраховують і інші показники: заборгованості; погашення боргу; ділової активності, рентабельності.

Показники заборгованості характеризують розподіл ризику між позичальником та кредитором. Активи можуть бути сформовані або за рахунок власних коштів клієнта. Або за рахунок залучених коштів. Чим вище відношення залучених коштів до сласності клієнта. Тим вище ризик кредиторів і тим обережніше повинен відноситися банк до видачі нових кредитів.

Одним з показників заборгованості є коефіцієнт покриття основних коштів, який розраховується за формулою:

Він показує яка частина основних коштів профінансована за рахунок власного капіталу. Нормальним вважається відношення 0,75 – 1.

Другий показник цієї групи – коефіцієнт короткострокової заборгованості:

Нормальним вважається його значення більше ніж 0,5.

Інщими словами, позичальник повинен прийняти на себе більшу долю фінансового ризику, ніж кредитори.

Третім показником в цій групі є коефіцієнт покриття загальної заборгованості:

Він показує, яка частина всіх активів покрита за рахунок власних коштів клієнта, оптимальна величина даного коефіцієнту не повинна перевищевати 2.

Показники погашення боргу дозволяють оцінити здатність клієнта сплатити поточну заборгованість ( основний борг та відсотки).В цю групу входять коефіцієнти: грошового потоку; та процентних виплат.

Коефіцієнь грошового потоку показує , яка чатина грошових надходжень необхідна для покритя основго боргу та відсотків по займам зі строком погашення в межах до 1 року. Чим нижче значення коефіцієнта грошового потоку, тим менше запас стійкості при погашенні боргу. При значенні коефіцієнта, рівному 1, забеспечується фінансова стабільність клієнта.

?????????

Коефіцієнт процентних виплат дозволяє оцінити, у скільки разів прибуток клієнта перевищує суму процентних платежів по позиках. Він не повинен бути менше 1, інакше здатність клієнта погасити кредит опиниться під загрозою.

Показники ділової активності включають наступні коефіцієнти оборотності:

Дебіторської заборгованості;

Запасів;

Кредиторської заборгованості.

Вони дозволяють оцінити ефективність використання активів позичальника. За допомогою цих коефіцієнтів визначають швидкість оборотності коштів, вилучених в розрахунки та запаси.

Для оцінки цього показника його значення доцільно порівняти з аналогічними показниками інших споріднених підприємств або з даними попередніх періодів даного підприємства.

?????

Виока оборотність свідчить про ефективність використання ресурсів, але вона може свідчити і про перспективу виснащення запасів та незадовільного попиту споживачів.

Даний показник дозволяє оцінити швидкість оплати клієнтом рахунків постачальників. Підвищення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості може вказувати на проблеми з надхоженням грошової маси, а зниження – на дострокову оплату рахунків.

Показники рентабельності також складаються з трьох коефіцієнтів :

Рентабельності продаж;

Рентабельності активів;

Рентабельності акціонерного капіталу.

Вони характеризують загальну ефективність роботи підприємства і не мають певних стандартів. Їх використовують в динаміці та в порівнянні з аналогічними показниками інших підприємств даної галузі.

Цей показник показує, скільки прибутку отримано на одиницю проданої продукції.Цим він вище, тим при інших рівних умовах, ефективніше робота підприємства.

Показник характеризує ефективність використання активів.

Оцінка значень цього показника дозволяє зробити висновок про те, наскільки ефективно та прибутково використовувалися кошти акціонерів та який ризик, пов‘язаний з інвестуванням коштів в дане підприємство.

Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел отримання про нього інформації. До інших каналів відносять архіви банка, обмін інформацією з іншими банками та фінансовими інститутами, вивчення фінансової преси. Банки обмінюються конфіденційною інформацією про клієнтів. Банк може попросити клієнта надати список банків , з якими він має та мав відношення в минулому. Крім того він перевіряє надану інформацію, просить інші банки охарктеризувати клієнта на основі попереднього досвіду роботи з ним. Тільки на основі результатів ретельної аналітичної роботи банк приймає рішення про заключення кредитної угоди.

<< | >>
Источник: Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції. 2011

Еще по теме Тема 9 “Аналіз кредитоспроможності позичальника”:

 1. 5.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника
 2. Стандарти кредитоспроможності покупців
 3. Кредитна політика: нормативи кредитоспроможності
 4. ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 5. Тема 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
 6. ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 7. Тема 10. Аналіз фінансових звітів
 8. Тема 7. Аналіз кредитної діяльності банку
 9. Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 10. Тема 10. Аналіз фінансових звітів
 11. Тема 10 «Аналіз доходів та витрат банку.
 12. Тема 10. Аналіз ризиків банківської діяльності
 13. Тема 2. “Аналіз власного капіталу банку”
 14. Тема 2. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ
 15. Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності