Економічні нормативи діяльності комерційних банків та їх роль в підвищенні фінансової стійкості комерційних банків.

Основної метою діяльності Націонадьного банку України є підтримка фінансової стійкості всієї банківської системи країни. Ця мета досягається шляхом контролю за ризиковістю операцій окремих комерційних банків через встановлення для них економічних нормативів.

Порядок розрахунку відповідних показників та механізм контролю за їх дотриманням комерційними банками регулюється Інструкцією №141 від 14 квітня 1998 р. з доповненнями. Всі економічні номативні показники можуть бути згруповані в наступні групи.

НОРМАТИВИ КАПІТАЛУ.

Норматив капіталу комерційного банку (Н1)

Капітал банку (К) відображається у 5-му класі Плану ра­хунків бухгалтерського обліку комерційних банків, затверд­женого постановою Правління Національного банку України№ 388 від 21.11.1997 року, зі змінами та доповненнями, та складається із суми основного капіталу (капітал 1-го рівня) та додаткового капіталу (капітал 2-го рівня) за мінусом відвер­нень з урахуванням основних засобів.

При розрахунку загальної суми капіталу, невідкоригова-ної на основні засоби (К1), розмір ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ РОЗМІРУ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ. Норматив капіталу встановлюється для діючих банків, які були зареєстровані Національним банком України:

- у сумі 5 млн.гривень на день введення в дію змін і доповнень до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків;

- у сумі 8 млн. гривень за станом на 1 жовтня 1999 року;

- у сумі 10 млн. гривень за станом на 1 квітня 2000 року.

Національний банк України залежно від економічного становища країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та відповідно до змін курсу національної валюти може переглядати значення нормативу капіталу за станом на кожне перше число нового року

Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2)

Для реєстрації комерційного банку встановлено мінімаль­ний розмір статутного капіталу в сумі, еквівалентній 1 млн. євро.

Мінімальний розмір статутного капіталу новоствореного банку за участю іноземного капіталу (за умови, що частка іно­земного капіталу у статутному капіталі банку становить до 50%) має бути не меншим, ніж сума, еквівалентна 5 млн. євро за офіційним курсом Національного банку України на день підписання установчого договору.

Якщо частка іноземного капіталу у статутному капіталі банку становить 50% і більше, мінімальний розмір статутно­го капіталу за участю іноземного капіталу має бути не мен­шим, ніж сума, еквівалентна 10 млн. євро за офіційним кур­сом Національного банку України на день підписання уста­новчого договору.

Із 1 січня 1998 року Національний банк України має пра­во скасовувати дозвіл на створення комерційного банку та відкликати всі або окремі ліцензії на виконання банківських операцій, якщо розмір внесеного статутного капіталу ко­мерційного банку за станом на 31 березня кожного року становитиме суму, яка в еквіваленті менше ніж 1 млн. євро за офіційним курсом національної грошової одиниці Ук­раїни.

Згідно з вимогами постанови Правління НБУ від 17.12.1998 р. норматив мінімального розміру статутного капіталу буде контролюватися тільки на момент реєстрації комерційного банку.

Норматив платоспроможності (НЗ)

Норматив платоспроможності (НЗ) — співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику.

За співвідношенням капіталу (К) та активів (Ар) визнача­ють достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, притаманних різноманітним видам банківської діяльності.

Норматив платоспроможності (НЗ) обчислюється за фор­мулою: •'^

НЗ=К/Арх 100%.

При визначенні платоспроможності банку його активи підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів їх ризиків.

Нормативне значення нормативу НЗ повинно бути не мен­ше 8%.

Норматив достатності капіталу (Н4)

Норматив достатності капіталу банку (Н4) - співвідношення основного капіталу, зменшеного на суму недосформованого резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних банків (ОК1), до загальних активів банку (ЗА), зменшених на суму створених відповідних резервів.

Співвідношення основного капіталу до загальних активів банку, зменшених на суму створених відповідних резервів, визначає достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності, незалежно від розміру будь-яких ризиків.

Норматив достатності капіталу обчислюється за формулою

ОК1 Н4 = --- х 100 %, де

ЗА

ОК1 - основний капітал банку, зменшений на суму недосформованого резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних банків;

ЗА - загальні активи

Нормативи платоспроможності та достатності капіталу характеризують достатність капіталу банку для захисту інте­ресів кредиторів і вкладників.

Нормативне значення нормативу Н4 повинно бути не мен­ше 4%. НОРМАТИВИ ЛІКВІДНОСТІ

Норматив миттевої ліквідності (Н5)

Розраховується як відношення суми коштів на кореспон­дентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до поточних ра­хунків (Пр) за формулою:

Н5 = (Ккр + Ка) / Пр х 100%,

де Ккр — кошти на кореспондентському рахунку;

Ка — кошти в касі;

Пр — поточні рахунки.

Нормативне значення нормативу Н5 повинно бути не мен­ше 20%.

Норматив миттєвої ліквідності характеризує спроможність банку щоденно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Норматив загальної ліквідності (Н6)

Розраховується як співвідношення загальних активів (А) і загальних зобов'язань банку (3) за формулою:

Н6=А/Зх100%,

де А — активи банку;

З — зобов'язання банку.

Нормативне значення нормативу Н6 повинно бути не мен­ше 100%.

Норматив співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку (Н7)

Він характеризує питому вагу високоліквідних активів (Ва) у робочих активах (Ра) і розраховується за формулою:

Н7=Ва/Рах100%,

де Ва — високоліквідні активи;

Ра — робочі активи.

Нормативне значення нормативу Н7 повинно бути не мен­ше 20%. НОРМАТИВИ РИЗИКУ

Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8)

Цей показник розраховується за формулою:

Н8=Зс/Кх100%,

де Зс — сукупна заборгованість за позичками, міжбанків-ськими кредитами і врахованими векселями одного позичаль­ника та 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, ви­даних стосовно цього позичальника;

К — капітал банку.

Нормативне значення нормативу Н8 повинно бути не біль­ше 25%.

Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізич­ної чи юридичної особи, в тому числі й банківської устано­ви) перед банком, який надав йому один чи кілька'кредитів, не повинна перевищувати 25% капіталу банку.

Позичальники, які мають спільних засновників, акціонерів (учасників), загальна частка яких у статутному фонді підприємства перевищує 35%, враховуються при обчисленні як один позичальник.

Двоє або більше позичальників вважаються одним пози­чальником при розрахунку нормативу Н8 у таких випадках:

• позичальники контролюються третьою особою (крім державних підприємств), яка володіє не менш як 35% статут­ного фонду кожного позичальника;

• позичальниками є споріднені особи;

• один позичальник є фізичною особою, а інший пози­чальник (позичальники) — юридичною особою (особами), на яку (яких) фізична особа має значний вплив;

.• кредитні кошти, надані одному позичальнику (чи групі позичальників) комерційним банком, використовуються та­ким позичальником (групою позичальників) як кредитні ре­сурси для третьої особи — клієнта того ж банку;

• передбачені джерела погашення кредиту всіх позичаль­ників збігаються, і жоден із них не має іншого джерела до­ходу, аби повністю розрахуватися за кредитом. Прикладом такої ситуації може бути мобілізація позичальниками спільних коштів для придбання активу (підприємства або об'єкта власності) або для передачі таких коштів у кредит іншій фізичній чи юридичній особі.

Норматив "великих" кредитних ризиків (Н9)

Встановлюється як співвідношення сукупного розміру великих кредитних ризиків та капіталу комерційного банку. Цей норматив розраховується за формулою:

Н9 = Ск / К,

де Ск — сукупний розмір "великих" кредитів, наданих ко­мерційним банком з урахуванням 100% його позабалансових зобов'язань;

К — капітал банку.

Рішення про надання "великого" кредиту має супровод­жуватися відповідним висновком кредитного комітету бан­ку, затвердженим правлінням цього комерційного банку.

Максимальне значення нормативу Н9 не повинно перевищу­вати 8-кратного розміру капіталу банку.

Якщо сума всіх "великих" кредитів перевищує 8-кратний розмір капіталу не більш як на 50%, то вимоги до платоспро­можності подвоюються (16%); якщо ж перевищує більш як на 50% — вимоги котроюються, тобто значення показника пла­тоспроможності банку (НЗ) має бути не менше 24%.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсаидеру (Н10)

Розраховується за формулою:

Н10= Ркі/Кх100%,

де Ркі — сукупний розмір наданих банком позик (у тому числі й міжбанківських), поручительств, врахованих век­селів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо одно­го інсайдера комерційного банку;

К — капітал банку.

Максимальне значення показника Н10 не повинно переви­щувати 5%.

Умови надання кредитів інсайдерам не повинні відрізня­тися від загальних умов кредитування.

Комерційний банк не має права надавати кредит інсайде -ру (акціонеру, учаснику) для придбання акцій (часток) цьо­го банку.

Розмір позичок, наданих акціонеру (засновнику) банку без відповідного забезпечення (бланкових), не може перевищу­вати 50% його внеску до статутного фонду банку.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11)

Цей норматив розраховується за формулою:

Н11 = Рк/Кх 100%,

де Рк — сукупний розмір наданих банком позик (у тому числі й міжбанківських), поручительств, врахованих век­селів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдерів комерційного банку;

К — капітал банку.

Максимальне значення нормативу Н11 не повинно переви­щувати 40%.

Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик (Н12)

Розраховується за формулою:

Н12=МБн/Кх100%,

де МБн — загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських позик;

К — капітал банку.

Максимальне значення нормативу Н12 не повинно переви­щувати 200%.

Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Н13)

Розраховується за формулою:

Н13=(МБо+ Цк)/Кх100%,

де М Бо — загальна сума отриманих комерційним банком міжбанківських позик;

Цк — загальна сума залучених централізованих коштів;

К — капітал банку.

Максимальне значення нормативу Н13 не повинно переви­щувати 300%.

Норматив інвестування (Н14)

Норматив інвестування характеризує використання капіта­лу банку для придбання часток (акцій, інших цінних па­перів) акціонерних товариств, інших підприємств та недер­жавних боргових зобов'язань.

Норматив Н14 встановлюється у формі відсоткового співвідношення між розміром коштів, які інвестуються, та за­гальною сумою капіталу комерційного банку і розраховується за формулою:

Н14 = Кін / (К + Цп + Ва) х 100%,

де Кін — кошти комерційного банку, які інвестуються на придбання часток (акцій, цінних паперів) акціонерних това­риств, підприємств, недержавних боргових зобов'язань;

К — капітал банку;

Цп — цінні папери у портфелі банку на інвестиції;

Ва — вкладення в асоційовані компанії.

Максимальне значення нормативу Н14 не повинно переви­щувати 50%.

<< | >>
Источник: Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції. 2011

Еще по теме Економічні нормативи діяльності комерційних банків та їх роль в підвищенні фінансової стійкості комерційних банків.:

 1. 5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку
 2. 2. Види комерційних банків
 3. 6.5.Посередницькі операції комерційних банків із цінними паперами.
 4. 3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою
 5. 6. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків
 6. 10.2. Засоби регулювання діяльності банків
 7. РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 8. РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 9. 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку
 10. Тема 1. ”Теоретичні основи економічного аналізу діяльності банків.”
 11. 3. Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності
 12. 6.1. Види діяльності банків на ринку цінних паперів
 13. 6. Стратегія комерційного банку та складові успіху його діяльності